Własność intelektualna

Jesteśmy jednym z wiodących doradców na polskim rynku usług prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i reklamy. Jesteśmy także wysoko cenieni za granicą i uzyskujemy bardzo dobre noty w renomowanych światowych rankingach.

Od powstania kancelarii nasi prawnicy doradzają i reprezentują klientów w sprawach ochrony wszelkich praw własności intelektualnej.  Mamy w swoim dossier w szczególności takie sprawy, jak:

 • ochrona unijnych i polskich znaków towarowych, w tym renomowanych, ochrona oznaczeń geograficznych oraz innych oznaczeń odróżniających,
 • ochrona wzorów wspólnotowych i przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów, odmian roślin, topografii układów scalonych i innych praw własności przemysłowej,
 • ochrona praw autorskich, w tym oprogramowania,
 • ochrona firmy i pozostałych niematerialnych dóbr przedsiębiorstwa,
 • ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych,
 • prawo reklamy, w tym ochrona przed reklamą wprowadzającą w błąd oraz nieuczciwą reklamą porównawczą,
 • ochrona tajemnic przedsiębiorstwa,
 • ochrona przed kopiowaniem produktu, rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, nakłanianiem do niewykonania umowy, ograniczaniem dostępu do rynku np. poprzez dumping czy tzw. opłaty półkowe oraz przed innymi postaciami nieuczciwej konkurencji.

Prawnicy specjalizujący się w IP ściśle współpracują z wieloma praktykami SK&S w sprawach wymagających uwzględnienia specjalistycznej wiedzy z innych dziedzin prawa. Chodzi zwłaszcza o współpracę z praktykami procesowąM&Anieruchomościowąpodatkowąkarnąprawa konkurencji i prawa pracy.

Prowadzimy różnorodne sprawy i projekty:

 • sporządzanie strategii ochrony praw własności intelektualnej, opiniowanie, prowadzenie badań podobieństwa i ryzyka naruszeń,
 • konsultacje projektów akcji reklamowych, uczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii marketingowych,
 • spory sądowe i arbitrażowe związane z naruszeniami praw własności przemysłowej, praw autorskich, tajemnic przedsiębiorstwa oraz zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji, w tym nieuczciwej reklamy, także przed Sądem Najwyższym,
 • postępowania w przedmiocie rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w trybie krajowym, unijnym i międzynarodowym,
 • postępowania sprzeciwowe oraz w przedmiocie unieważnienia i wygaszenia praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami administracyjnym, włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami UE: EUIPO i TSUE,
 • sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących sprzedaży i innych form zbycia praw IP, z agencjami kreatywnymi i reklamowymi, umów licencyjnych, franczyzowych i specjalistycznych odnoszących się do poszczególnych branż, np. architektonicznej, farmaceutycznej, w sektorze FMCG, informatycznej,
 • sporządzanie i negocjowanie umów transferu technologii, w tym chronionych patentami i jako poufne know-how, o prowadzenie badań R&D, o wspólności praw, umów delimitacyjnych czy o koegzystencji praw,
 • audyty praw własności intelektualnej klientów oraz targetów w transakcjach M&A,
 • zarządzanie własnością przemysłową klientów w Polsce i na świecie, nadzór nad utrzymaniem praw wyłącznych oraz monitoring rejestrów pod kątem naruszycielskich zgłoszeń w skali światowej,
 • współpraca z organami celnymi i policją w zakresie zwalczania towarów pirackich i podrabianych.

Prawnicy praktyki IP pomagają światowym i krajowym uczestnikom rynku z różnorodnych branż. Są to m.in. branże producentów żywności, wyrobów medycznych, ochrony zdrowia, producentów towarów luksusowych, kosmetyczna, odzieżowa, informatyczna, motoryzacyjna, lotnicza, handlowa, finansowa, sportowa, producentów alkoholi, opakowaniowa i wiele innych. Z tego względu wielu prawników praktyki IP specjalizuje się w zagadnieniach biznesowych i regulacyjnych dotyczących poszczególnych branż i uczestniczy w pracach odpowiednich zespołów branżowych SK&S, np. Life SciencesTMTdanych osobowych czy motoryzacyjnej.

Szymon Gogulski
Starszy Partner, radca prawny
Jacek Myszko
Partner, radca prawny
dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Starszy Partner, radca prawny
prof. Stanisław Sołtysiński
Partner założyciel, Of Counsel, radca prawny
Mikołaj Sowiński
Partner, radca prawny
Agata Szeliga
Partner, radca prawny
Arkadiusz Wójtowicz
Partner, radca prawny
Marek Oleksyn
Partner, radca prawny
umów Spotkanie