Prawo konkurencji

Od 1994 r. doradzamy polskim i zagranicznym klientom we wszystkich aspektach polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji.  Jesteśmy jednym z największych zespołów prawa konkurencji w Polsce, a to pozwala nam z powodzeniem realizować złożone projekty wymagające zaangażowania dużej liczby prawników.

Od 1994 r. doradzamy polskim i zagranicznym klientom we wszystkich aspektach polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji.  Jesteśmy jednym z największych zespołów prawa konkurencji w Polsce, a to pozwala nam z powodzeniem realizować złożone projekty wymagające zaangażowania dużej liczby prawników.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed UOKiK, Komisją Europejską oraz sądami. Bronimy ich przed zarzutami organów antymonopolowych o naruszenie zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej na rynku oraz naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Uzyskujemy zgody Komisji Europejskiej oraz UOKiK na koncentrację przedsiębiorców. Pomagamy również w sprawach dotyczących przewagi kontraktowej oraz zatorów płatniczych. Jesteśmy zaangażowani w szereg procesów sądowych, w których przedsiębiorcy dochodzą roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Posiadamy unikatowe doświadczenie wynikające z długoletniej praktyki. Wiele zrealizowanych przez nas projektów miało precedensowy charakter. Uzyskaliśmy pierwszą w historii UOKiK decyzję warunkową (bez nałożenia kar) w postępowaniu antymonopolowym, w którym zarzuty dotyczyły ustalania cen odsprzedaży. W 2004 r. złożyliśmy pierwszy w Polsce wniosek o odstąpienie od nałożenia kary na podstawie programu leniency. Wyróżnia nas skuteczność w zwalczaniu zarzutów stawianych przez organ antymonopolowy. Szacujemy, że w wyniku naszych działań łączna kwota kar, których uniknęli nasi klienci, to kilkaset milionów złotych. Przedstawiana przez nas argumentacja często prowadziła do umorzenia postępowania na etapie administracyjnym. W sprawach, w których zapadła ostatecznie decyzja UOKiK, składane przez nas odwołania w wielu przypadkach doprowadzały do uchylenia decyzji bądź istotnego zmniejszenia nałożonych kar finansowych. Wielu klientów zaufało nam w związku z realizowanymi przez nich programami z zakresu competition compliance.

Przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń z prawa konkurencji na rzecz przedsiębiorców działających w różnych sektorach rynku. Wykonaliśmy również szereg wewnętrznych audytów antymonopolowych oraz symulacji kontroli organów antymonopolowych.

Kluczowe projekty realizowane przez Departament Prawa Konkurencji dotyczą kontroli koncentracji. W wielu skomplikowanych sprawach udało się nam uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie, pomimo iż udziały rynkowe stron przekraczały poziom, przy którym prawdopodobne jest osiągnięcie pozycji dominującej. Uczestniczyliśmy również w szeregu spraw, w których koncentracja była uzależniona od spełnienia określonych warunków strukturalnych bądź behawioralnych. Posiadamy również szerokie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przez Prezesem UOKiK w sprawach koncentracji niebudzących wątpliwości antymonopolowych. Szacujemy, że w ostatnich latach 10% wszystkich decyzji wydanych przez UOKiK zostało uzyskanych przez pełnomocników z SK&S.

Nasz usługi obejmują w szczególności:

 • doradztwo w związku z postępowaniami prowadzonymi przez UOKiK, w których zarzuty dotyczą zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, nadużywania pozycji dominującej lub naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami, których przedmiotem są odwołania od decyzji organu antymonopolowego,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących koncentracji przedsiębiorców,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 • doradztwo w zakresie regulacji dotyczących nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej; prowadzenie postępowań przed UOKiK i sądami w takich sprawach,
 • doradztwo w zakresie regulacji dotyczących zatorów płatniczych,
 • pomoc prawną w związku z przeszukaniami i kontrolami przedsiębiorców prowadzonymi przez organy antymonopolowe,
 • prowadzenie szkoleń z dziedziny prawa konkurencji oraz prawa ochrony konsumentów dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów marketingu i sprzedaży i innych jednostek w przedsiębiorstwach,
 • kompleksowe audyty antymonopolowe, w szczególności analizy z wykorzystaniem informatyki śledczej oraz programów wykorzystujących sztuczną inteligencję,
 • symulacje kontroli antymonopolowych (mock dawn raids),
 • przygotowanie wewnętrznych systemów compliance i tworzenie procedur nadzoru (monitoringu) nad umowami handlowymi i komunikacją z rynkiem,
 • weryfikację zgodności systemów dystrybucji z regułami prawa konkurencji,
 • bieżące doradztwo dla klientów w zakresie prawa ochrony konsumentów, w szczególności weryfikację regulaminów, warunków promocji oraz innych dokumentów stosowanych w relacjach B2C,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności administracyjnej za produkt niebezpieczny.

Wyróżnienia
Zespół prawa konkurencji SK&S jest powszechnie uznawany za wiodącą praktykę prawa konkurencji w Polsce, co odzwierciedla jego niezmiennie wysoka pozycja w rankingach krajowych („Rzeczpospolita”, „Polityka Insight”) i zagranicznych (Chambers, Legal 500 oraz Global Competition Review).

Krzysztof Kanton
Partner, radca prawny
prof. zw. dr hab. Marek Kolasiński
Partner, adwokat
umów Spotkanie