TAX ALERT | Przywóz z zagranicy smarów, olejów lub benzyn przemysłowych może wiązać się z obowiązkami regulacyjnymi i akcyzowymi

Pobierz alert w wersji PDF

Jakich towarów dotyczą obowiązki regulacyjne i akcyzowe?

Obowiązki regulacyjne oraz akcyzowe dotyczą w szczególności wyrobów określanych przez prawo energetyczne jako ‘paliwa ciekłe’ klasyfikowane do kodów CN 2710 19 i CN 2710 12. Paliwami ciekłymi na gruncie tych przepisów są nie tylko wyroby pełniące funkcje paliw, ale także smary, nafty, nośniki ciepła, oleje termalne czy też benzyny lakowe i przemysłowe – powszechnie wykorzystywane w przemyśle dla celów eksploatacji maszyn lub jako środki czyszczące i rozpuszczalniki.

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru podmiotów przywożących Prezesa URE?

Przywóz paliw ciekłych może wymagać wypisu do rejestru podmiotów przywożących prowadzonego Prezesa URE. Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem przywozu takich wyrobów do Polski. Przywóz tych towarów do Polski bez uzyskania wpisu podlega karze do 2,5 mln zł.

Każdy pomiot wpisany do rejestru podmiotów przywożących ma także obowiązek składania miesięcznych sprawozdań do Prezesa URE o rodzajach i ilości przywożonych wyrobów. Brak złożenia sprawozdania jest zagrożony karą 10 tys. zł.

Jakich obowiązków akcyzowych należy dopełnić w związku z przywozem?

Przywóz paliw ciekłych może także podlegać obowiązkom na gruncie przepisów o podatku akcyzowym, w szczególności obowiązkowi:

  • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, w tym potencjalnie jako zużywający podmiot gospodarczy uprawniony do stosowania zerowej stawki akcyzy,
  • dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym przed wprowadzeniem towarów do Polski,
  • złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
  • złożenia deklaracji uproszczonej,
  • prowadzenia ewidencji paliw ciekłych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, przy czym jeżeli taka ewidencja jest prowadzona w formie papierowej niezbędne jest jej oplombowanie przed dokonaniem pierwszego wpisu.

Naruszenie ww. obowiązków może wiązać się z odpowiedzialnością karno-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podmiotu oraz obowiązkiem zapłaty akcyzy wraz z odsetkami za opóźnienie.

Czy potrzebne będzie zgłoszenie przewozu towarów
w
SENT?

Transport paliw ciekłych może także podlegać zgłoszeniu w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (SENT). Co do zasady, obowiązkowi zgłoszenia podlega przewóz tych towarów jeżeli masa przesyłki przekracza 500 kg/500 l. Brak dokonania zgłoszenia podlega karze w wysokości 46% wartości brutto przewożonego towaru, nie niższej niż 20 tys. zł.

Co zrobić jeżeli nie dopełniono obowiązków?

W takim przypadku obok dopełnienia całości lub części zaległych obowiązków rekomendujemy podjęcie kroków zmierzających do ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności prawno-karnej za ich naruszenie.

Uwzględniając powyższe, wskazana jest weryfikacja kodów CN nabywanych towarów pod kątem możliwości wystąpienia obowiązków regulacyjnych lub akcyzowych oraz wprowadzenie ewentualnych działań naprawczych, które pozwolą ograniczyć ryzyka prawno-karne. Dodatkowo, warto rozważyć aktualizację procedur wewnętrznych aby umożliwiały one identyfikację towarów objętych szczególnymi obowiązkami oraz ich prawidłową realizację.

Chętnie wspomożemy Państwa w powyższym procesie. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Powiązane