QUICK FIXES – nowe zasady rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowego. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r.

Kolejna nowelizacja przepisów VAT (projekt z 24 czerwca 2019 r.) wprowadza szereg istotnych zmian regulujących skutki VAT międzynarodowego obrotu towarowego. Kluczowe z nich to:

1. Magazyn typu call-off stock

Magazyn typu call off stock ma zastąpić od 1 stycznia 2020 r. magazyn konsygnacyjny. Rozwiązanie to uproszcza rozliczenia VAT przez podmioty zagraniczne dokonujące przesunięcia towarów własnych na terytorium Polski. Jeżeli warunki formalne korzystania
z magazynu call-off stock zostaną spełnione:

  • opodatkowaniu VAT w Polsce jako WNT nie będzie podlegać przesunięcie towarów z innego kraju UE do magazynu call off stock, ale dopiero wydanie towarów z magazynu dla nabywcy (który rozliczy to nabycie jako WNT),
  • dostawca korzystający z procedury magazynu call-off stock uniknie konieczności rozpoznania WNT w Polsce oraz rozliczenia VAT od sprzedaży krajowej.

Zmiany warunków stosowania magazynu call off stock w stosunku do magazynu konsygnacyjnego

  • Skrócenie dopuszczalnego okresu przetrzymywania towarów w magazynie z 24 do 12 miesięcy – po jego przekroczeniu powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT po stronie zagranicznego dostawcy (konieczność rejestracji dostawcy do VAT w Polsce).
  • Umożliwienie objęcia procedurą towarów przeznaczonych na cele handlowe (a nie tylko produkcyjne i usługowe).

Magazyn call-off stock nie może być wykorzystywany do składowania towarów dla nieoznaczonych nabywców (konieczne porozumienie z określonym nabywcą). Możliwe jest natomiast zastąpienie oznaczonego nabywcy innym oznaczonym nabywcą spełniającym warunki formalne. Niezbędne będzie też ujęcie przesunięć do magazynu
w ewidencji i informacji podsumowującej.

2. Transakcje łańcuchowe

Nowelizacja Ustawy VAT wprowadza zmiany w zakresie miejsca opodatkowania VAT  wewnątrzunijnych dostaw łańcuchowych, w których pierwszy z kolei podatnik wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w łańcuchu dostaw.

 

  • Wprowadzenie domniemania zgodnie z którym transakcją ruchomą (transgraniczną) będzie dostawa dokonana od pierwszego dostawcy na rzecz podmiotu pośredniczącego (którym jest podmiot organizujący transport, nie będący dostawcą pierwotnym ani ostatecznym nabywcą).
  • W drodze odstępstwa – transakcją ruchomą (transgraniczną) będzie dostawa dokonana przez podmiot pośredniczący, gdy przekazał on swojemu dostawcy numer VAT UE nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane.

Ważne:

Nowe przepisy zmniejszają znaczenie stosowanych warunków dostawy (incoterms).

Nowe przepisy nie dotyczą zasad opodatkowania transakcji obejmujących import/eksport  (w których stosowane będą nadal przepisy dotychczasowe).

3. Stawka 0% dla WDT

Projekt Ustawy VAT zmienia również charakter prawny przesłanki zastosowania 0% stawki VAT przy WDT jaką jest podanie przez nabywcę dostawcy towarów właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Do tej pory jej niespełnienie nie wykluczało możliwości zastosowania stawki np (nie podlega opodatkowaniu) na gruncie korzystnego orzecznictwa TSUE. Te korzystne wyroki nie znajdą zastosowania po zmianie ustawy VAT (a wcześniej Dyrektywy VAT).

Nowym warunkiem stosowania stawki np. jest złożenie przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej.

Dodatkowe zasady dotyczące gromadzenia i uznawania dokumentów potwierdzających WDT ujęte zostały w unijnym rozporządzeniu wykonawczym do Dyrektywy VAT.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane