TAX ALERT SK&S | Nowy obowiązek raportowy od 1 stycznia 2021 r. – sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Kto ma obowiązek przygotować sprawozdanie:

 • spółki w których wartość rynkowa nieruchomości stanowi co najmniej 50% aktywów
 • podatkowe grupy kapitałowe bez względu na wysokość przychodów oraz
 • inni podatnicy CIT u których wartość przychodów przekracza równowartość 50 mln EUR (w ujęciu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego)

Do kiedy należy udostępnić:

 • sprawozdanie należy publicznie udostępnić na własnej stronie internetowej w terminie 9 miesięcy od upływu terminu na złożenie zeznania rocznego CIT

Co zawiera sprawozdanie:

 • opis procesów zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, w tym dobrowolnych form współpracy z KAS
 • opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych w Polsce, w tym informacja o złożonych informacjach dot. schematów podatkowych MDR
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej (w tym zwolnionych z obowiązku objęcia dokumentacją cen transferowych)
 • planowane działania restrukturyzacyjne (w tym także dotyczące podmiotów powiązanych)
 • informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, WIS, WIA
 • informacje o rozliczeniach podatkowych dokonywanych w tzw. rajach podatkowych

Sankcja za niedopełnienie obowiązku:

 • kara pieniężna do 1 mln PLN

Jak możemy pomóc:

 • ustalimy zakres informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową i zawodową lub związanych z procesem produkcji, które podlegają wyłączeniu z raportowania
 • skatalogujemy oraz uzupełnimy procedury i procesy zarządzania ryzykiem podatkowym
 • ocenimy istotność transakcji z podmiotami powiązanymi w kontekście obowiązku ich raportowania oraz ustalimy zakres koniecznych danych do uwzględnienia w sprawozdaniu
 • ocenimy ewentualny wpływ planowanych lub podejmowanych działań restrukturyzacyjnych na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane