Interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników twórczych

Pobierz alert w wersji PDF

Minister Finansów 3 stycznia 2019 r. skierował do konsultacji podatkowych projekt interpretacji ogólnej wskazujący warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń pracowników wykonujących prace twórcze, w wyniku których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich na pracodawcę.

Interpretacja ogólna obejmuje zakresem wyłącznie pracowników a nie osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych.

Interpretacja ogólna odnosi się w szczególności do twórców programów komputerowych.

W ocenie Ministerstwa Finansów dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu kluczowym jest aby:

 • W ramach stosunku pracy powstał zindywidualizowany utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego; sama działalność twórcza, która nie skutkuje powstaniem utworu
  nie daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.
 • Pracodawca i pracownik dysponują dowodami na jego powstanie w ramach stosunku pracy (choćby w formie oświadczenia stron).
 • Majątkowe prawa autorskie do utworu zostały przeniesione z pracownika na pracodawcę, który taki utwór przyjmuje.
 • Potwierdzenie przyjęcia danego utworu przez pracodawcę może przyjąć formę ewidencji utworów pracowniczych.
 • Umowa o pracę lub inne akty wewnętrzne pracodawcy wyodrębniały honorarium autorskie w formie kwotowej lub procentowej, z tym że honorarium to musi być powiązane
  z konkretnym utworem (utworami) pracowniczym.
 • Niewystarczające jest procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego przez pracownika na pracę twórczą lub ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy jeżeli nie jest możliwe na podstawie tych dokumentów zidentyfikowanie utworów które rzeczywiście powstały.
 • 50% koszty uzyskania przychodu mogą być stosowane także w rozliczeniu za okresy,
  w których pracownik przebywał na urlopie, czy też na zwolnieniu (jeśli wynagrodzenie to stanowi zaliczkę na poczet honorarium autorskiego).

Zwracamy uwagę, że autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w sposób pierwotny przysługują pracodawcy, nie jest zatem możliwe ich przeniesienie z pracownika na pracodawcę. W świetle interpretacji MF wyklucza to zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu do honorarium autorskiego programisty.

Powyższe niekorzystne zasady nie znajdą jednak zastosowania, jeśli umowa o pracę z programistą przewiduje, że majątkowe prawa autorskie pierwotnie przysługują pracownikowi, a nie pracodawcy. W takim przypadku przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach ogólnych (tj. w drodze wydania przez pracownika i przyjęcia przez pracodawcę).

Rozwiązanie takie oznacza jednocześnie jednak nabycie przez pracodawcę praw autorskich majątkowych do oprogramowania dopiero z momentem przyjęcia oprogramowania, a nie w sposób pierwotny.

Powiązane