Prawnicy SK&S uzyskali korzystny wyrok NSA dla jednej z największych w Europie firm budowlanych

W dniu 24 stycznia 2023 r. Piotr Andrzejak oraz Stanisław Gordziałkowski z zespołu podatkowego SK&S uzyskali dla jednej z największych w Europie firm budowlanych korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 1085/22) dotyczący kalkulacji wysokości odsetek należnych podatnikowi od niezwróconej w terminie wielomilionowej kwoty VAT.

Sprawa dotyczyła wysokości oprocentowania kwoty #VAT, którą organ zwrócił podatnikowi dopiero po przegraniu sporu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Organ podatkowy zastosował obniżoną wysokość odsetek równą opłacie prolongacyjnej właściwą dla kwoty VAT, która zostaje zwrócona po terminie z uwagi na czynności weryfikacyjne prowadzone przez organ podatkowy. Podatnik argumentował, że należą mu się odsetki ustawowe, gdyż organ nie dokonał zwrotu VAT po przeprowadzeniu czynności weryfikacyjnej, lecz dopiero po przegraniu sprawy przed sądem administracyjnym.

NSA zgodził się z podatnikiem, że zwrot podatku na podstawie decyzji wydanej po wyroku sądu administracyjnego nie oznacza, że jego zasadność została stwierdzona w toku postępowania podatkowego. Odsetki w wysokości opłaty prolongacyjnej stanowią wyjątek od reguły i mogą być stosowane jedynie w przypadku, gdy weryfikacji zasadności zwrotu dokonano w jednym z trybów wskazanych w ustawie o VAT (np. postępowaniu podatkowym). W przypadku, gdy zwrot podatku jest następstwem prawomocnego wyroku sądu, tak jak w analizowanej sprawie, odsetki te przysługują podatnikowi w pełnej wysokości, a nie jedynie w wysokości opłaty prolongacyjnej.

Powyższa sprawa jest powiązana z wcześniejszym korzystnym wyrokiem NSA (sygn. akt I FSK 1148/17) uzyskanym przez SK&S dla tego Klienta (więcej), w którym NSA potwierdził, że brak formalnego odbioru usługi budowlanej oznacza, że nie została ona w całości wykonana dla celów powstania obowiązku podatkowego VAT, a organ podatkowy nie można wysokości podstawy opodatkowania VAT oszacować automatycznie w oparciu o wartość roszczeń cywilnoprawnych dochodzonych przez firmę budowlaną w sporze z zamawiającym.

Warto zatem weryfikować, czy zwrotu podatku z odsetkami dokonywane przez organ podatkowy są w prawidłowej wysokości.

Powiązane