Zatory płatnicze – zmiany CIT i PIT

Nowelizacja przepisów ustaw CIT / PIT, wchodząca w życie 1 stycznia 2020 r., wprowadza:

  • obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanych zobowiązań, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu. Zwiększenie podstawy opodatkowania ujmowane jest w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego w umowie lub na fakturze.
  • możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności zaliczonych do przychodów, które nie zostały uregulowane lub zbyte. Zmniejszenia podstawy opodatkowania można dokonać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym upłynęło 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego w umowie lub na fakturze.

Odpowiednio zwiększeniu lub pomniejszeniu podlegać będzie także strata.

Jeżeli pomniejszenia podstawy opodatkowania będzie wyższe od podstawy opodatkowania zmniejszenia podstawy opodatkowania o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych 3 latach podatkowych chyba że wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Nie przeprowadza się korekt podstawy opodatkowania jeżeli należność została uregulowana do czasu złożenia zeznania rocznego.

Mechanizmu korekty podstawy opodatkowania nie stosuje się jeżeli

  • dłużnik na koniec miesiąca poprzedzającego złożenia zeznania podatkowego jest w trakcie podstępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w likwidacji.
  • od wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność minęły co najmniej 2 lata.

Nieuregulowane należności nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania jeżeli zostały zaliczone do KUP w szczególności poprzez rezerwy lub odpisy.

Termin zapłaty, od upływu którego liczony jest  okres 90 dni, ustalany jest zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. zasadniczo nie może być dłuższy niż 60 dni za wyjątkiem przypadków transakcji pomiędzy tzw. dużymi przedsiębiorcami).

Dopuszczalne jest zmniejszenie podstawy opodatkowania a obowiązkowe podwyższenie podstawy opodatkowania, w przypadku zwłoki w zapłacie na warunkach opisanych powyżej, dla celów wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Stosownych korekt kwoty zaliczki dokonuj się w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta do dnia płatności zaliczki

Przepisów nowelizacji nie stosuje się transakcjach handlowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nowe regulacje znajdą zastosowanie do wierzytelności / zobowiązań, których termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane