Polski Ład – Ważne zmiany dla pracodawców

Zmiany w skali podatkowej

Polski Ład przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Z kwoty wolnej w tej wysokości skorzystają wszystkie osoby, których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Projektowane przepisy zakładają także podwyższenie progu dochodów, od którego stosowana będzie wyższa 32% stawka PIT do 120 000 zł. Dochody do 120 000 zł mają podlegać opodatkowaniu 17% PIT.

Stawka

Próg dochodów Kwota wolna
17% Dochody
do 120 000 zł

30 000

32%

Dochody przekraczające
120 000 zł

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi maksymalnie 8 000 zł. Z kwoty wolnej mogą skorzystać tylko osoby o dochodach nieprzekraczających 127 000 zł, przy czym przy dochodach powyżej 8 000 zł kwota wolna ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Z kolei 17% stawka PIT ma obecnie zastosowanie do dochodów do 85 528 zł, natomiast dochody przekraczające ten próg są opodatkowane wyższą 32% stawka PIT.

Składka zdrowotna nieodliczalna od PIT
Projektowane przepisy zakładają brak możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od PIT. Zmiana dotknie m.in. pracowników, zleceniobiorców i inne osoby uzyskujące dochody opodatkowane według skali 17-32%.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT w wielu przypadkach spowoduje spadek wynagrodzenia netto. Skutki tej zmiany najmocniej odczują osoby, które uzyskują dochody z tytułów innych niż umowa o pracę oraz pracownicy, których roczne zarobki przekraczają 133 692 zł.

Pracownicy, których roczna pensja nie przekracza 133 692 zł będą mogli natomiast skorzystać z dodatkowej ulgi, tzw. ulgi dla klasy średniej, która skompensuje brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru (co do zasady kwoty wynagrodzenia). Obecnie od PIT można odliczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Efektywny koszt składki – czyli to, co trzeba dopłacić ponad kwotę podatku – wynosi jedynie ok. 1-1,25% wynagrodzenia.

Ulga dla klasy średniej
Polski Ład przewiduje wprowadzenie nowej ulgi dla osób uzyskujących dochody z umowy o pracę, pracy nakładczej, stosunku służbowego lub spółdzielczego stosunku pracy, których roczne wynagrodzenie mieści się w przedziale 68 412 – 133 692 zł.

Tzw. ulga dla klasy średniej będzie pomniejszała podstawę opodatkowania PIT. Ulga będzie stosowana już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na PIT. W zależności od wysokości wynagrodzenia, kwota ulgi wyniesie od kilku do kilkunastu tysięcy zł. Przykładowo:

Wynagrodzenie roczne

Kwota ulgi

70 000

631

102 589

13 444

133 692

4

 

Członkowie zarządu ze składką zdrowotną
Polski Ład zakłada objęcie członków zarządów wynagradzanych na podstawie uchwały składką na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona według stawki 9% od kwoty całego wynagrodzenia wypłacanego z tytułu powołania. Składka nie będzie podlegała odliczeniu od PIT.

Obecnie członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie na podstawie uchwały nie mają obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana spowoduje istotny spadek wynagrodzenia netto członków zarządu.

Ryczałt na samochody
Projektowane przepisy przewidują zmiany w zakresie stosowania ryczałtu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracowników. Ryczałt na nowych zasadach ma wynosić:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika
    16 kW, pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem oraz
  • 400 zł miesięcznie – dla pozostałych samochodów.

Obecnie wysokość ryczałtu uzależniona jest od pojemności silnika, a niższa stawka znajduje zastosowanie do samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3.

Sankcje podatkowe i ZUS za nielegalne zatrudnianie
Polski Ład wprowadza także mechanizmy przeciwdziałające „nielegalnemu zatrudnieniu”.

Nielegalnym zatrudnieniem w rozumieniu projektowanych przepisów jest zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego.

Przychód osoby zatrudnionej „nielegalnie” będzie zwolniony z PIT. Jednocześnie podmiot, który „nielegalnie” ją zatrudnił:

  • nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wypłaconego jej wynagrodzenia, chyba że ujawnił to wynagrodzenie odpowiednim organom;
  • będzie miał obowiązek rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu w wysokości tego nieujawnionego wynagrodzenia;
  • będzie miał obowiązek sfinansować składki na ubezpieczenie społeczne (część pracodawcy
    i pracownika) i zdrowotne pracownika;
  • nie będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych kwot zapłaconych składek.

Obecnie brak jest przepisów podatkowych, które tak szczegółowo adresowałyby kwestie „nielegalnego zatrudnienia”.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane