Tax Alert | Polski Ład – zmiany w VAT

1. Grupa VAT
Polski Ład przewiduje umożliwienie podmiotom powiązanym wspólnego rozliczenia dla potrzeb VAT w ramach tzw. Grupy VAT. Grupy VAT mają uprościć oraz zwiększyć efektywność finansową transakcji wewnątrzgrupowych poprzez wyjęcie ich spod opodatkowania VAT.

Zasady działania Grupy VAT

Kluczowe uproszczenia w opodatkowaniu Grupy VAT mają polegać na tym, że:

a) dostawy towarów i świadczenie usług pomiędzy członkami Grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu;
b) dostawa towarów i świadczenie usług przez członka Grupy VAT na rzecz podmiotu spoza tej grupy, w tym na rzecz zagranicznej spółki matki polskiego oddziału wchodzącego w skład grupy, uważa się za dokonane przez tę Grupę VAT,
c) dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz członka Grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy, w tym przez zagraniczną spółki matkę polskiego oddziału wchodzącego w skład, uważa się za dokonaną na rzecz tej Grupy VAT.

W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz po utracie przez tę grupę tego statusu, członkowie grupy VAT będą odpowiadać solidarnie za zobowiązania grupy VAT z tytułu tego podatku.

Rozliczenia w ramach Grupy VAT
Z chwilą rejestracji Grupy VAT jako podatnika VAT poszczególni członkowie Grupy VAT tracą status indywidualnych podatników VAT, co oznacza, że:

a) członkowie Grupy VAT nie dokumentują transakcji wewnątrzgrupowych fakturami;
b) rozliczenia pomiędzy członkami grupy VAT nie wymagają zastosowania mechanizmu podzielonej płatności;
c) grupa VAT składa jedną deklarację podatkową/JPK.

Pomimo wspólnego rozliczenia VAT, członkowie Grupy VAT będą musieli prowadzić ewidencję, która umożliwi ustalenie danych transakcji wewnątrzgrupowych, przyporządkowanie obrotu grupy do konkretnych członków grupy oraz ustalenie wskaźnika proporcji odliczenia VAT odrębnie dla każdego z członków grupy VAT.

Warunki utworzenia Grupy VAT
Grupę VAT mogą utworzyć tylko podatnicy VAT, którzy:

a) posiadają w Polsce siedzibę lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego;
b) zawrą umowę o utworzeniu Grupy VAT na okres min. 3 lat (możliwe będzie później przedłużenie);
c) są powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, tj.:

  • powiązanie finansowe– jeden z członków Grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów
    w pozostałych członkach tej grupy;
  • powiązanie ekonomiczne– przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter, lub rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.
  • powiązanie organizacyjne – wszyscy członkowie Grupy VAT prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Skład Grupy VAT nie będzie mógł ulec zmianie w trakcie istnienia grupy, tj. Grupa VAT nie będzie mogła być rozszerzona o inne podmioty ani żaden członek Grupy VAT nie będzie mógł z niej wystąpić.

2. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych
Polski Ład wprowadza możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do niektórych usług finansowych. Skorzystanie z tej opcji może być korzystnym rozwiązaniem dla podatników świadczących usługi finansowe, którzy dokonują inwestycji skutkujących występowaniem VAT naliczonego.

Zasady rezygnacji ze zwolnienia z VAT
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych będzie dobrowolna. W celu skorzystania z tego mechanizmu, podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Powrót do korzystania ze zwolnienia będzie możliwy nie wcześniej niż po upływie 2 lat, pod warunkiem złożenia przez podatnika pisemnego zawiadomienia o rezygnacji
z opodatkowania.

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia przewidziana jest tylko w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz podmiotów będących podatnikami VAT (klientów biznesowych).

Usługi finansowe świadczone na rzecz klientów detalicznych (osób niebędących podatnikami VAT) mają być nadal obligatoryjnie zwolnione z VAT.

Usługi dla których można wybrać opodatkowanie VAT
Mechanizm umożlwiający rezygnację ze zwolnienia z opodatkowania VAT będzie dotyczył następujących usług:

a) transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet (prawnych środków płatniczych),
b) zarządzania funduszami,
c) usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
d) usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
e) usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
f) usług, w tym także usług pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną,
g) usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane