RAPORT SK&S | Projekt zmian ustaw podatkowych

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikami CIT

Projekt zmian przewiduje nadanie statusu podatników CIT:

 • Spółkom komandytowym, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
 • Spółkom jawnym mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne – w przypadku gdy spółka jawna przed rozpoczęciem roku podatkowego nie złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o podatnikach posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji ww. informacji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Zysk wypłacany komplementariuszowi i komandytariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (dotyczy zarówno osoby fizycznej jak i osoby prawnej).

W przypadku spółek komandytowych, przewidziane zostało zwolnienie z podatku części przychodów komandytariuszy uzyskanych z udziału w spółce. Zwolnieniu temu podlegać ma 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z udziału w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł rocznie. Wskazane zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku gdy istniejące między komplementariuszami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywałyby na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki.

Komplementariusz będzie mógł pomniejszyć zryczałtowany podatek od dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach spółki o część podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową obliczonego za rok podatkowy, z którego ten przychód został uzyskany (proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki komandytowej).

W przypadku uzyskania przez spółkę jawną statusu podatnika CIT spółka ta będzie obowiązana:

 • Zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień nabycia tego statusu;
 • Wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie w którym spółka ta nie posiadała statusu podatnika, jeżeli zyski te nie zostały podzielone między wspólników tej spółki.

Co istotne, w stosunku do wspólnika spółki jawnej, Projekt nie przewiduje możliwości pomniejszenia zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach spółki o część podatku CIT zapłaconego przez spółkę jawną – jak ma to miejsce w przypadku komplementariusza spółki komandytowej. Dojdzie więc w istocie do podwójnego opodatkowania zysków osiąganych przez wspólnika spółki jawnej.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej widomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Wskazany obowiązek ma dotyczyć:

 • Podatników, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym;
 • Podatkowych grup kapitałach (każdej spółki wchodzącej w skład PGK jak i całego PGK);
 • Spółek nieruchomościowych.

Sprawozdanie powinno zostać przygotowane w uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz rozmiaru prowadzonej działalności podatnika i w szczególności obejmować:

 • Opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych form współpracy z KAS (np. w ramach umowy o współdziałanie z Szefem KAS);
 • Opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacjach o schematach podatkowych z podziałem na podatki których dotyczą;
 • Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi;
 • Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych;
 • Złożonych wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • wiążącej informacji akcyzowej;
 • Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Sprawozdanie powinno zostać przygotowane w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego.

W przypadku niedopełnienia wyżej wskazanych obowiązków, na podatnika może zostać nałożona kara w wysokości 1 mln zł.

Zmiany w zakresie cen transferowych (TP)

Projekt zakłada rozszerzenie zakresu transakcji, które będą podlegać weryfikacji pod względem zgodności z zasadą ceny rynkowej w przypadku:

 • Transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym;
 • Transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym.

W Projekcie określono wprost wysokość progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł – niezależnie od rodzaju transakcji.

W Projekcie przewidziano również, że dodatkowo transakcje, w wyniku których polski podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną otrzymuje zapłatę od podmiotu z kraju lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, będą objęte obowiązkiem sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W odniesieniu do tzw. kontrolowanych i niekontrolowanych transakcji rajowych obowiązuje jednolity próg dokumentacyjny wynoszący 100 000 zł. Jednocześnie rozszerzono obowiązki dokumentacyjne na transakcje kontrolowane lub transakcje inne niż transakcje kontrolowane, jeżeli beneficjent rzeczywisty ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym.

Dodatkowo, Projekt przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji z podmiotami z rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze. Uzasadnienie to ma na celu wyjaśnienie przez podatnika przyczyn gospodarczych zawarcia transakcji z podmiotem z raju podatkowego. Informacje te powinny umożliwić ocenę czy podmiot rajowy prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Ważnym elementem tego uzasadnienia jest również test korzyści (benefit test), tj. opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

W projekcie przewidziano również regulacje o charakterze tymczasowym w związku z pandemią COVID-19, tj.

 • Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku posiadania przez podatnika oświadczenia podmiotu powiązanego o fakcie dokonania przez ten podmiot powiązany korekty TP w tej samej wysokości co podatnik – jako warunku do uwzględnienia korekty TP przy ustalaniu wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie zwolnienie ma objąć tylko korekty dokonywane w określonym terminie, tj. w okresie trwania kryzysu wywołanego COVID-19.

 • Podmioty, których przychody w roku podatkowym dotkniętym kryzysem związanym z COVID-19 spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok, będą mogły skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji TP dla transakcji krajowych.
 • Wprowadzenie ułatwień w podpisywaniu oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji TP. Oświadczenie to będą mogły podpisać:
  • osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną;
  • osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Polski;
  • osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

– przy czym nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Limit ulgi abolicyjnej

Projekt przewiduje, że odliczenie ulgi od kwoty podatku może zostać dokonane przez podatnika jedynie do w wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 1 360 zł.

Spółka nieruchomościowa – zasady opodatkowania zbycia udziałów

Projekt przewiduje zmianę zasady rozliczania dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych. Obecnie, obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na sprzedawcy udziałów (akcji). Planowane jest przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tego tytułu z sprzedawcy na spółkę nieruchomościową jeżeli jedną ze stron transakcji będzie nierezydent – co ma w założeniu służyć zwiększeniu efektywności poboru podatku dochodowego. Rozliczenie odbywać się będzie na zasadzie nałożenia obowiązku płatnika podatku u źródła na spółkę nieruchomościową.

Podatek od przychodów z budynków – zwolnienie

Projekt wprowadza rozwiązanie uprawniające podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal będzie obowiązywał w Polsce stan epidemii związany z COVID-19. Zgodnie z Projektem, we wskazanych okolicznościach zwolnienie od podatku znajdzie zastosowanie również po dacie 31 grudnia 2020 r. – do końca miesiąca w którym stan epidemii zostanie odwołany.

Ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych

Projekt przewiduje ograniczenie możliwości rozliczania strat podatkowych w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Majątek likwidowanej spółki

Projekt doprecyzowuje dyspozycję art. 14a Ustawy CIT (dotyczy uregulowania zobowiązania przez świadczenie niepieniężne) poprzez wskazanie, że obejmuje on swoją normą również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.

Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z 9% stawki CIT

Proponowane rozwiązanie dotyczy zastąpienia (podwyższenia) limitu przychodów osiąganych w roku podatkowych z obowiązujących obecnie 1,2 mln euro na 2 mln euro. Po zmianie podatek według stawki 9% będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.

Zmiany w zakresie amortyzacji

 • Ograniczenie – w okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT i PIT – możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności z której dochody podlegają temu zwolnieniu.
 • Zmiana definicji używanych środków trwałych – za używane będą uznawane środki trwałe, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez inne niż podatnik podmioty.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

 • Zmiana definicji wolnych zawodów – rozszerzenie katalogu wolnych zawodów m.in. o psychologów, architektów, księgowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych.
 • Podwyższenie górnego limitu przychodów uprawniającego do wybrania formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 2 mln euro.
 • Ograniczenie liczby przypadków podmiotów które nie mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Obniżenie niektórych stawek oraz przyporządkowaniu poszczególnych przychodów ze świadczenia usług, które dotychczas wyłączone były z tej formy opodatkowania, tj. w ramach wolnych zawodów innych niż wymienionych w dotychczasowej definicji wolnych zawodów. Przepis po zmianie określał będzie 8 stawek ryczałtu (w miejsce obecnie obowiązujących 7 stawek).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi zagadnieniami, prosimy o kontakt z Państwa doradcami z zespołu podatkowego kancelarii SK&S.

Pobierz Raport w wersji PDF

Powiązane