Nowa stawka PIT – obowiązki HR

Poniżej przedstawiamy krótki komentarz podatkowy dot. stosowania wprowadzonej z dniem 1 października br. nowej 17% stawki podatku PIT, która ma zastosowanie do wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (a także przedsiębiorców, którzy nie wybrali podatku liniowego / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Po pierwsze, stawka podatku w wysokości 17% i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. Niemniej, na wniosek pracownika (podatnika) płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek PIT od dochodów uzyskanych od 1 /10/2019 do 31/12/2019 r.  może zamiast stawki 17% zastosować stawkę 17,75%.

Po drugie, ostateczne rozliczanie dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT następuje po zakończeniu roku podatkowego, a zatem to do rocznego rozliczenia podatku za cały 2019 r.  będzie miała zastosowanie odrębna skala podatkowa ze stawką w wysokości 17,75%. Tak ustalona stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%. W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.

Po trzecie, nowe przepisy określają także sposób obliczania zaliczek na podatek PIT od dochodów uzyskanych w 2019 r. przez podatników, którzy zaliczki te obliczają w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przy zastosowaniu skali podatkowej.  Określony w przepisie sposób obliczania zaliczek dotyczy zaliczek obliczanych od dnia 1 października 2019 r., co oznacza, że obejmuje również zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., np. za trzeci kwartał, czy wrzesień 2019 r. Zaliczki te, tak jak dotychczas, będą obliczane narastająco od początku roku, z tym że z uwzględnieniem regulacji określonych w art. 5 ustawy zmieniającej oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł (odpowiadającej „kwocie wolnej” w wysokości 3 089 zł; 548,30 zł ÷ 17,75%).

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane