Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

Pobierz alert w wersji PDF

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy zawierający istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji Podatkowej, w tym dotyczące tzw. Exit tax, poboru podatku u źródła, utrudnienia optymalizacji podatkowej oraz uszczelnienia przepisów CFC. Wejście w życie proponowanych zmian przewidywane jest zasadniczo na 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze zmiany to:

 • Wprowadzanie tzw. EXIT TAX; tj. podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika należących do niego składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu poza terytorium RP. Podatek ma wynosić 19% podstawy opodatkowania. W myśl nowych przepisów, podstawę opodatkowania ma stanowić suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Dochodem ma być natomiast nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego ze zmiany rezydencji podatkowej, ponad jego wartość podatkową.
 • Zmiana systemu płatności zryczałtowanego podatku u źródła (WHT); przy płatności powyżej 2 mln PLN na rzecz jednego podatnika, zasadniczo płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła z zastosowaniem standardowej stawki krajowej, bez uwzględnienia stawki obniżonej lub zwolnienia wynikającego z dyrektywy UE lub umów międzynarodowych. Zwrot nadpłaconego podatku następować będzie dopiero na wniosek płatnika lub podatnika po dokonaniu weryfikacji przez organ podatkowy. Możliwe będzie uzyskanie opinii organu podatkowego w celu zastosowania z góry ulgi podatkowej, ale dotyczyć ma ona tylko zwolnienia z podatku (a zatem już nie obniżonej stawki WHT). Powyższa procedura nie znajdzie zastosowania, jeżeli podatnik na własne ryzyko (pod rygorem podwyższonej stawki WHT i odpowiedzialności karnej) złoży oświadczenie potwierdzające przesłanki do zastosowania ulgi podatkowej i na tej podstawie pobierze WHT w niższej stawce (lub zastosuje zwolnienie).
 • Weryfikacja zagranicznych podatników; podatnik dokonujący zapłaty do zagranicznego kontrahenta będzie zobowiązany działać w dobrej wierze i dochować należytej staranności w celu upewnienia się, że jego kontrahent jest faktycznie rezydentem podatkowym kraju (którego certyfikat przedkłada) oraz, że prowadzi w tym kraju realną działalność gospodarczą (nie jest spółką „wydmuszką”).
 • Obowiązek raportowania schematów podatkowych „MDR”; projekt wprowadza nowy obowiązek dla podmiotów doradzającym podatnikom dotyczący przekazywania Szefowi KAS schematów podatkowych podatników w terminie do końca marca 2019 r.
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, czyli skuteczniejsza klauzula o unikaniu opodatkowania; organ podatkowy będzie mógł nakładać na podatnika dodatkową sankcję, jeśli wyda decyzję z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wyniesie ona 40% korzyści podatkowej (w określonych przypadkach 10%). Stawki te mogą być podwojone w szczególnych wypadkach. Ponadto, przesłanki zastosowania klauzuli GAAR zostaną zaostrzone.
 • Koszty eksploatacji samochodów; w przypadku braku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów uznaje się zasadniczo, że samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych, a zatem jedynie 50% wydatków eksploatacyjnych stanowić będzie koszt podatkowy. Zostanie też ograniczona możliwość rozliczania jako kosztów podatkowych wydatków na samochody wykorzystywanych do celów mieszanych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 150.000 zł. Ograniczenie dotyczy też samochodów leasingowanych.
 • Dalsze uszczelnianie przepisów w zakresie regulacji CFC; główną zmianą jest rozszerzenie zakresu podmiotowego CFC o trzy grupy podmiotów: (i) zagraniczne fundacje, trusty lub inne podmioty / tytuły o charakterze powierniczym; (ii) zagraniczne grupy kapitałowe lub spółki z grupy, które samodzielnie spełniają przesłanki z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT; (iii) oraz wydzielone organizacyjnie lub prawnie części zagranicznych spółek lub innych podmiotów mających lub niemających osobowości prawnej.
 • Zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego; zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego (dodatkowe odliczenie hipotetycznych odsetek tj. notional deduction – maksymalnie do 250 tys. PLN w roku podatkowym), w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane.
 • Kopie certyfikatów rezydencji; kopie certyfikatów będą dopuszczalne, ale jedynie w przypadku niektórych usług niematerialnych. Warunkiem będzie też, że kwota należności na rzecz jednego podmiotu nie przekroczy 10 tys. zł rocznie, a informacje zamieszczone na kopii nie będą budziły wątpliwości.
 • Wprowadzenie ulgi innovation box (inaczej IP Box); projekt zakłada 5% preferencyjną stawkę podatku PIT i CIT od dochodów z praw własności intelektualnej będących efektem prac badawczo-rozwojowych.
 • Uregulowanie skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi.

Powiązane