Zespół Podatkowy SK&S uzyskał korzystny wyrok NSA dot. solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe niewypłacanej spółki

W dniu 25 stycznia 2022 r. Zespół Podatkowy SK&S w składzie Sławomir Łuczak i Stanisław Gordziałkowski uzyskał dla Klienta korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. III FSK 254/21) uchylający wyrok Sądu I instancji w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe niewypłacanej spółki.

NSA uwzględniając skargę kasacyjną w ustnym uzasadnieniu zgodził się, że nie można domniemywać braku zgłoszenia przez członka zarządu w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości dlatego, że wniosek ten został skutecznie złożony przez nowy zarząd, już po zakończeniu funkcji przez dotychczasowego członka zarządu. Sam fakt posiadania przez spółkę zobowiązań nie przesądza, że zaczął biec termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zwłaszcza, gdy spółka kontynuuje działalność gospodarczą po odejściu dotychczasowego członka zarządu. O nieściągalności zobowiązań nie przesądzają też liczne hipoteki na nieruchomości dłużnika, gdyż mają one charakter zabezpieczający, a ponadto nie oznaczają, że dłużnik utracił możliwość regulowania swoich zobowiązań.

Finalnie, NSA zgodził się z zarzutem skargi kasacyjnej, że organ podatkowy ma obowiązek ustalić, kiedy dokładnie powstał stan niewypłacalności spółki, bo dopiero wówczas można zweryfikować, czy członek zarządu faktycznie uchybił terminowi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak ustalenia takiej okoliczności w decyzji oznacza, że jest ona wadliwa, a w konsekwencji, wadliwy może być również wyrok Sądu I instancji utrzymujący taką decyzję w mocy.

Powyższe potwierdza zatem, że odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki nie jest bezwzględna, a decyzja organu podatkowego określająca taką odpowiedzialność nie może być wydawana dowolnie.

Powiązane