Sukces Zespołu Podatkowego SK&S w XVII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej

Kancelaria SK&S znalazła się na II miejscu w kategorii Najlepsze Firmy – Projekty Podatkowe. Kapituła rankingu przyznała nagrodę za opracowanie i wdrożenie najbardziej nowatorskich, unikalnych i przełomowych rozwiązań.

„Notowana na miejscu drugim Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak zrealizowała w 2022 r. wiele projektów w obszarze doradztwa prawnego, których szczegóły podano wyłącznie do wiadomości redakcji. Jeden z nich dotyczył procesu rozdzielenia działalności detalicznej i hurtowej klienta oraz przygotowania działalności detalicznej do potencjalnej sprzedaży. Całoroczny pakiet projektów obejmował m.in. transakcje łączenia spółek w grupie.

Inny projekt SK&S polegał na opracowaniu i wdrożeniu w 2022 r. transgranicznego odwrotnego przejęcia (reverse cross-border merger) przez polską spółkę dwóch spółek matek z siedzibą na Cyprze (stanowiących zagraniczne jednostki kontrolowane CFC dla polskich udziałowców spółek cypryjskich). W celu zminimalizowania ryzyk podatkowych transakcja nie zakładała umarzania akcji własnych przez klienta i emisji nowych do udziałowców spółek cypryjskich. Polegała na wydaniu przejętych akcji własnych, bez umarzania i nowej emisji.

Poza tym sukcesem kancelarii jest projekt, który opierał się na wdrożeniu mechanizmu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla programistów z dwóch podmiotów. Istotnym elementem była skala projektu, który objął kilkuset pracowników. Kancelaria opracowała elastyczną procedurę przenoszenia i dokumentowania utworów w rozumieniu prawa autorskiego tworzonych przez pracowników.”

Naszym doradcom przypadły również aż cztery czołowe lokaty indywidualne w rankingu Topowych doradców podatkowych w 2022 r.:

  • Jarosław Bieroński – II miejsce w kategorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe
  • Szymon Czerwiński – II miejsce w kategorii -Akcyza
  • Stanisław Gordziałkowski – I miejsce w kategorii PIT
  • Wojciech Węgrzyn – II miejsce w kategorii  Ceny transferowe

Jarosław Bieroński – uzasadnienie wyboru – „Jarosław Bieroński doradzał w kwestiach opodatkowania transgranicznych dochodów z inwestycji Private Equity. Doradzał ponadto w zakresie międzynarodowego i krajowego opodatkowania dochodów osiąganych w Polsce, Ukrainie, Belgii oraz w innych krajach UE przez informatyków, którzy ze swoimi rodzinami uciekli przed wojną w Ukrainie. Skomplikowany charakter sprawy dotyczył ryzyk podatkowych związanych z możliwością uzyskania przez ukraińskich informatyków podwójnej rezydencji podatkowej i wielokrotnego opodatkowania ich dochodów. Jedna z nadzorowanych przez niego spraw obejmowała krajowe i międzynarodowe opodatkowanie dochodów osiąganych w Norwegii i w Polsce przez polskich lekarzy, którzy mają podwójną rezydencję podatkową. Doradztwo SK&S dotyczyło też opodatkowania lekarzy z tytułu tzw. exit tax.”

Szymon Czerwiński – uzasadnienie wyboru – „Szymon Czerwiński jest autorem unikatowych rozwiązań w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi w związku z nałożeniem sankcji ekonomicznych na Białoruś i Rosję. Inny nadzorowany przez niego projekt polegał na opracowaniu i implementacji procedury przekwalifikowania biokomponentu na biopaliwo w ramach składu podatkowego.

Szymon Czerwiński doradzał też wielu podmiotom z branży OZE w zakresie nabycia projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz dalszych reorganizacji działalności, przy uwzględnieniu ograniczeń akcyzowych, regulacyjnych i prawnych obejmujących tę branżę.”

Stanisław Gordziałkowski – uzasadnienie wyboru – „Kapituła redakcyjna doceniła zrealizowane przez Stanisława Gordziałkowskiego unikalne projekty oraz uzyskane orzeczenia. W 2022 r. doradzał kilku międzynarodowym firmom, głównie z branży IT, przenoszącym działalność gospodarczą z Ukrainy do Polski. Konieczne było ustalenie m.in., czy i kiedy ukraińscy uchodźcy stają się polskimi rezydentami podatkowymi, oraz czy i kiedy zagraniczne firmy powinny rozpoznać w Polsce stały zakład (CIT) lub stałe miejsce prowadzenia działalności (VAT).

Stanisław Gordziałkowski odpowiadał też za opracowanie i wdrożenie struktury umożliwiającej firmie deweloperskiej opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości stawką 5,5 proc. ryczałtu, bez naliczania tzw. daniny solidarnościowej oraz ze zryczałtowaną składką zdrowotną.

Ekspert doradzał również osobie fizycznej w zakresie transgranicznego zarządzania majątkiem prywatnym, w tym zagranicznymi trustami i spółkami. Zrealizował kompleksowy projekt obejmujący m.in. kwestie spadkowe, zarządzanie spółką holdingową w Luksemburgu i obrotu aktywami.

Uzyskał także korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. III FSK 254/21) dotyczący solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki. NSA zgodził się z argumentami doradcy, że organ podatkowy ma obowiązek ustalić, kiedy dokładnie powstał stan niewypłacalności spółki. W ocenie NSA dopiero wówczas można zweryfikować, czy członek zarządu faktycznie uchybił terminowi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.”

Wojciech Węgrzyn – uzasadnienie wyboru – „Wojciech Węgrzyn świadczył usługi doradztwa w zakresie cen transferowych w związku z utworzeniem holdingu w Liechtensteinie. Trudność sprawy polegała na pogodzeniu aspektów wynikających z lokalnych regulacji cen transferowych w różnych jurysdykcjach. Doradzał także w zakresie cen transferowych w związku z planowanym joint-venture w jednym z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Sprawa dotyczyła produkcji pojazdów elektrycznych. Kolejny nadzorowany przez niego projekt polegał na zaproponowaniu i opracowaniu modelu funkcjonowania sieci sklepów firmowych w formule joint-venture bez dedykowanej spółki celowej (SPV). Dotyczyło to wszystkich podmiotów powiązanych, które osiągają korzyści z funkcjonowania danej sieci.”

Ponadto Zespół Podatkowy kancelarii SK&S zajął 5 miejsce w kategorii Największe firmy doradztwa podatkowego w 2022 r.  (wśród firm zatrudniających 10 i więcej osób z uprawnieniami).

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne na stronie DGP

Powiązane