Polski Ład – zmiany w cenach transferowych

Zgodnie z projektem zmian przedstawionym przez MF przepisy o cenach transferowych mają ulec kolejnym modyfikacjom. Część zmian jest pozytywna dla podatników gdyż wiąże się z uproszczeniami w wywiązywaniu się z obowiązków. Niemniej jednocześnie planuje się wprowadzenie dodatkowych sankcji w ramach uszczelniania systemu podatkowego.

 • Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen obejmie dodatkowy element – oświadczenie, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.
 • Rozpoznanie dla celów podatkowych przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia będzie wystarczające dla złożenia oświadczenia o rynkowości cen (obecnie jest to kwestionowane).
 • Powyższe oświadczenie zostanie przeniesione do informacji TPR (nie będzie już składane oddzielnie jak obecnie), którą nie będą musieli składać wszyscy członkowie zarządu, lecz zgodnie z zasadami reprezentacji (w tym prokurent), a także pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.
 • Niemniej:
  • Nowy przepis w kodeksie karno-skarbowym nałoży sankcje na każdego kto wbrew obowiązkowi nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych, nie dołącza do niej dokumentacji grupowej, lub sporządza którąkolwiek z tych dokumentacji niezgodnie ze stanem rzeczywistym;
  • Sankcją będzie kara grzywny do 27 mln zł (w 2021 r.), czyli najwyższa kara grzywny przewidziana w kodeksie;
  • Sankcja nie będzie więc tylko ograniczona do członków zarządu podpisujących oświadczenie, lecz potencjalnie może objąć wszystkie osoby zaangażowane w sporządzanie dokumentacji (w tym dokumentacji grupowej) i ustalanie cen z podmiotami powiązanymi, w tym np. głównego księgowego, dyrektora finansowego;
  • Dodatkowo, członkowie zarządu podpisujący informację TPR mogą być dotknięci powyższą sankcją także w razie podania w TPR danych niezgodnych z lokalną dokumentacją cen transferowych.

Z pozostałych zmian:

 • Planuje się zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla:
  • Pożyczek safe harbor (obecnie zwolnienie dotyczy tylko braku obowiązku przygotowania analizy porównawczej)
  • Refaktur (ale tylko po spełnieniu szeregu warunków)
  • Transakcji z lub pomiędzy zakładami zagranicznymi w Polsce (jeśli obie strony nie poniosły straty podatkowej i nie korzystają ze zwolnień).
 • Planuje się zwolnienie z obowiązku przygotowania analizy porównawczej dla:
  • Transakcji zawieranych przez mikro lub małych przedsiębiorców
  • Transakcji zawieranych z niepowiązanymi kontrahentami z rajów podatkowych lub gdy kontrahenci z rajów podatkowych są ostatecznymi beneficjentami.
 • Korekta cen transferowych in minus będzie mogła nastąpić na podstawie dowodu księgowego potwierdzającego dokonanie korekty przez kontrahenta (obecnie wymagane jest oświadczenie), a w zeznaniu CIT nie będzie trzeba zaznaczać faktu dokonania korekty.
 • Oprocentowanie pożyczki safe harbor będzie trzeba aktualizować do obwieszczenia MF aktualnego na dzień każdej zmiany umowy pożyczki w zakresie oprocentowania.
 • Wydłużeniu ulegają terminy na sporządzenie:
  • Lokalnej dokumentacji cen transferowych – do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
  • Informacji TPR – do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
 • Wydłużeniu z 7 do 14 dni ulega termin na przedstawienie dokumentacji na żądanie organu podatkowego.
 • Podmiot składający informację TPR będzie zwolniony z obowiązku złożenia ORD-U z wyjątkiem transakcji z kontrahentami z rajów podatkowych.
 • Informacja TPR jest składana przez spółkę osobową (a nie przez wyznaczonego wspólnika).

Obecnie projekt jest na etapie konsultacji i nie został jeszcze przekazany do Sejmu. Zmiany mają wejść w życie od 2022 r.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane