Polski Ład – zmiany w przepisach w zakresie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) i polskiej strefy inwestycji (PSI)

Zawężanie zakresu zwolnienia dochodów z SSE i PSI

 • Przepisy nie wprowadzają podejścia projektowego do rozliczenia dochodu w SSE i PSI. Nadal możliwe powinno być rozliczenia zezwoleń na działalność w SSE i decyzji o wsparciu zgodnie z kolejnością ich wydania.
 • W tym zakresie nowe regulacje są raczej ewolucyjne niż rewolucyjne. Doprecyzowują one, że rozliczenie pomocy następuje na podstawie decyzji o wsparciu lub zezwolenia na działalność w SSE, w ramach których rozpoczęto inwestycję Konsekwentnie w przepisach pojawia się definicja „rozpoczęcie inwestycji”, która ujednolica dotychczasową praktykę interpretacyjną organów.
 • W decyzji o wsparciu obligatoryjne będzie podanie kodów PKWiU związanych wyłącznie z realizacją nowej inwestycji oraz elementów planu realizacji nowej inwestycji. Może to w praktyce prowadzić do ograniczenia zakresu zwolnienia w przypadku inwestycji polegających na rozbudowie lub zmianie istniejącego zakładu, jeśli będą istniały różnice pomiędzy zakresem przedmiotowym kodów dotyczących nowej i dotychczasowej inwestycji.
 • Wsparcie w ramach PSI nie będzie mogło być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż.
 • Ograniczone zostaną możliwości zmiany zezwolenia na działalność w SSE oraz decyzji o wsparciu. Oba z nich nie będą mogłby być zmienione w zakresie skutkującym zwiększeniem kosztów kwalifikowanych. W przypadku PSI, brak będzie możliwości zmiany decyzji o wsparciu powodującego obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w tej decyzji o więcej niż 20% (podobny zakaz obowiązuje obecnie w przypadku zezwolenia SSE).
 • W przypadku gdy przedsiębiorcy realizujący nową inwestycję na postawie decyzji o wsparciu lub zezwolenia na działalność w SSE osiągają dochody z praw własności intelektualnej, do ustalenia wysokości tych dochodów powinni zastosować wskaźnik nexus, oraz pozostałe warunki wymienione w przepisach ustawy o CIT lub PIT.

Regulacje antyabuzywne a SSE i PSI

 • Zmiany uszczelniające do małej klauzuli obejścia prawa dot. SSE i PSI poprzez dodanie do katalogu czynności abuzywnych – działań innych niż zawarcie umowy opartych o sztuczne czynności faktyczne.
 • Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych wydatków poniesionych na środki trwałe, w tym środki transportu, służące celom osobistym przedsiębiorcy.
 • Potencjalnie niebezpieczna i dająca dużą dyskrecjonalność urzędnikom zmiana polegająca na dodaniu do przesłanek warunkujących cofnięcie zezwolenia na działalność w SSE lub uchylenie decyzji o wsparciu, nowej przesłanki o charakterze klauzuli antyabuzywnej.

Jak przygotować się do nowych regulacji

 • Występowanie o decyzje o wsparciu na nowe inwestycje może wymagać wykazania większego powiązania realizowanej inwestycji z dotychczasowymi projektami. Zakres potencjalnej działalności objętej decyzją powinien być określany w taki sposób, aby mitygować nowe wymogi dotyczące powiązania kodów PKWiU bezpośrednio z realizacją nowej inwestycji.
 • Konieczne może być badanie występowania kopalin na terenie lokalizacji nowych inwestycji.
 • Wskazany jest przegląd rozliczeń miedzy podmiotem działającymi w SSE lub PSI z ich podmiotami powiązanymi pod kątem rynkowego poziomu tych rozliczeń oraz weryfikacja kluczy alokacji przychodów i kosztów w ramach podmiotów działających w SSE lub PSI pomiędzy opodatkowane i zwolnione.
 • Jeśli planują Państwo wystąpienie z wnioskami o wydanie interpretacji w zakresie działalności w SSE lub PSI to wskazane jest wystąpienie o nie jeszcze w tym roku i takie sformułowanie wniosku, aby interpretacja chroniła również po zmianach przepisów.

Nowy instrument – porozumienie inwestycyjne

 • Inwestorzy planujący lub rozpoczynający nową inwestycję w Polsce o wartości co najmniej 50 mln zł będą mogli uzyskać porozumienie inwestycyjne z Ministrem Finansów dotyczące skutków podatkowych tej inwestycji.
 • Porozumienie może obejmować swoim zakresem kilka rodzajów uzgodnień takich jak uprzednie porozumienie cenowe (jednostronne), opinię zabezpieczającą, wiążącą informację akcyzową lub stawkową oraz interpretację przepisów prawa podatkowego.
 • Wniosek o zawarcie porozumienia będzie mógł złożyć inwestor lub grupa inwestorów, zawarcie porozumienia będzie podlegać opłacie wstępnej (50 tys. zł) i głównej (od 100 do 500 tys. zł).
 • Porozumienie wiąże inwestora i organy podatkowe oraz obowiązuje przez uzgodniony okres, nie dłuższy niż 5 lat.
 • Biorąc pod uwagę planowany zakres, wymogi i koszty zawarcia porozumienia, przydatność tego instrumentu dla obecnych już w Polsce inwestorów może być ograniczona. Może być ono jednak przydatne dla inwestorów nieobecnych jeszcze w Polsce lub tych, którzy będą chcieli skorzystać z koncyliacyjnej formuły zawarcia porozumienia.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane