Tax Alert | Obowiązki informacyjne w związku z nowelizacją przepisów podatkowych od 1 stycznia 2021 r.

Wybór opodatkowania CIT przez spółkę komandytową od 1 maja 2021 r.

Spółka komandytowa może postanowić, że staje się podatnikiem podatku CIT począwszy od 1 maja 2021 r. Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku CIT spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej, przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta może nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. W takim przypadku niejako automatycznie stanie się podatnikiem CIT dopiero 1 maja 2021 r.

Nowelizacja nie wskazuje wprost na działania, jakie powinny być podjęte przez spółkę komandytową w celu wyboru opodatkowania CIT od 1 maja 2021 r. Rekomendujemy jednak podjęcie uchwały w tym zakresie. W konsekwencji, spółka powinna postanowić o wyborze opodatkowania CIT od 1 maja 2021 r. (na podst. art. 12 ust. 2 nowelizacji) i działając na podstawie art. 12 ust 4 nowelizacji spółka powinna postanowić, że nie zamyka ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. i kontynuuje rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r. Jako uzasadnienie proponujemy wskazać wprost w uchwale na wybór opodatkowania CIT od 1 maja 2021 r. zgodnie z odpowiednimi przepisami zmieniającymi ustawę o CIT.

Ustawa zatem nie uzależnia odroczenia do 1 maja 2021 r. uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT od złożenia jakiegoś specjalnego oświadczenia / informacji odpowiedniej treści.

Informacja spółki jawnej w zakresie prawa do udziału w jej zysku

Opodatkowanie spółek jawnych będzie mieć ograniczony charakter. Podatnikiem CIT nie będą spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Jeżeli chociaż jeden wspólnik spółki jawnej będzie podmiotem niebędącym osobą fizyczną, objęcie zakresem CIT zależeć będzie od wykonania obowiązku informacyjnego przez spółkę. Jeżeli spółka jawna ma pozostać transparentna dla celów podatkowych, spółka jawna powinna złożyć informację o swoich wspólnikach do urzędu skarbowego. Informacja ta powinna wymienić podmioty, które mają bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawo do udziału w zysku tej spółki jawnej.

Informacja powinna zostać złożona przez rozpoczęciem każdego roku obrotowego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Aktualizacja informacji powinna zostać złożona również trakcie trwania roku obrotowego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w składzie wspólników i innych podmiotów będących podatnikami z tytułu dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółki.

Pierwszą informację, spółka jawna powinna złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

  • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.;
  • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia
    1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

W przypadku niezłożenia informacji, spółka jawna uzyskuje status podatnika podatku CIT odpowiednio z dniem 1 stycznia 2021 r., z dniem rozpoczęcia działalności albo z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie wspólników i innych podmiotów będących podatnikami z tytułu dochodów osiąganych za pośrednictwem spółki (a spółka jawna nie złożyła w tym zakresie aktualizacji informacji).

Wzór informacji zostanie określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane