Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie podatkowe dla nowych inwestycji

Niedawno minął rok, od przyjęcia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła tzw. Polską Strefę Inwestycji, która zastąpiła dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Umożliwia on uzyskanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku dochodowego na okres nie dłuższy niż 15 lat. Dotychczas wydano w tej sprawie 171 decyzji.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, na możliwość skorzystania z tej szansy dedykowanej dla nowych projektów inwestycyjnych lub poszerzenia dotychczasowej działalności gospodarczej.

Ze zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca, który realizuje inwestycję na dowolnym obszarze Polski oraz spełni określone kryteria ilościowe (uzależnione m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa) i jakościowe (takie jak: transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R lub zapewniające korzystne warunki dla pracowników). Zwolnienie jest dostępne dla inwestycji, które obejmują:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
  • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Kwotę przysługującego zwolnienia określa tzw. współczynnik intensywności pomocy. Jest to wskaźnik procentowy określający, jaka część kosztów kwalifikowalnych powiększy kwotę zwolnienia dochodu z opodatkowania. Intensywność pomocy zależna jest od regionu kraju. Kosztami kwalifikowalnymi są zaś zgodnie z regulacjami dot. pomocy publicznej: koszt nabycia gruntu, koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn), koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.) lub 2-letnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników.

Zachęcamy do zainteresowania się potencjalnymi korzyściami płynącymi z tego rozwiązania i zapraszamy Państwa do kontaktu, służąc wsparciem w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu, w tym przygotowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane