Tax Alert | Rozliczenie PIT

30 kwietnia 2021 roku mija termin na złożenie deklaracji podatkowej za 2020 rok. Termin dotyczy podatników wypełniających PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Każdy, kto uzyskał jakiekolwiek dochody w 2020 r., ma obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Rozliczenie roczne można złożyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej na specjalnie przeznaczonych do tego formularzach. Wybór formularza jest uzależniony od rodzaju uzyskiwanego przychodu.

Rodzaje formularzy PIT

 • PIT-37 – przychody uzyskane ze stosunku pracy, na podstawie umowy zlecenia czy też zasiłki opodatkowane według skali.
 • PIT-36 – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • PIT-36L – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Dotyczy także przychodów z działów produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.
 • PIT-38 – przychody uzyskane z niektórych kapitałów pieniężnych (sprzedaż papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach, objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub ZCP, odpłatne zbycie waluty wirtualnej).
 • PIT-39 – przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego lub prawa wieczystego użytkowania gruntów przed upływem 5 lat od ich nabycia – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to nastąpiło).
 • PIT-28 – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu. Formularz dotyczy także osób, które w ramach ryczałtu rozliczają umowy najmu, dzierżawy, czy umowy pokrewne (termin rozliczenia minął 1 marca 2021 r.).

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa dla dochodu osiągniętego w roku 2020 wynosi:

 • 17 %, gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa bądź równa 85 528 PLN,
 • 32 %, gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa od kwoty 85 528 PLN (32 % dotyczy tylko nadwyżki powyżej kwoty 85 528 PLN).

Ulgi i odliczenia od podatku PIT

W roku 2021 przy rozliczeniu podatku PIT można skorzystać m.in z :

 • Ulgi dla młodych poniżej 26. roku życia (max. 85 528 PLN),
 • Ulgi na dziecko (1112 PLN na 1 dziecko + spełniony warunek dochodów, 1112 PLN na 2 dziecko, 2004 PLN na 3 dziecko, 2700 PLN na 4 i kolejne dziecko),
 • Ulgi abolicyjnej w pełnej kwocie,
 • Ulgi na internet (max. 760 PLN),
 • Ulgi na sprzęt rehabilitacyjny (w wysokości poniesionych wydatków),
 • Ulgi termomodernizacyjna (max. 53 000 PLN, przy czym poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku),
 • Ulgi z tytułu praw własności intelektualnej dla podatników prowadzących działalność B+R,
 • Odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Odliczenia straty podatkowej,
 • Odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego w latach 2002-2006,
 • Odliczenia z tytułu darowizn na działalność pożytku publicznego, krwiodawstwo, na działalność charytatywną czy na walkę z COVID-19.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku wynosi 8000 PLN. Oznacza to, że jeśli w 2020 roku zarobiliśmy równowartość tej kwoty lub mniej, nasz dochód nie ulega opodatkowaniu.

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane wg skali podatkowej.

Ważne! Powyższe nie zwalnia z obowiązku wypełnienia odpowiedniego formularza PIT.

Rozliczanie podatku PIT wraz z małżonkiem

Możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego dotyczy małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa małżeńska. Możliwość wspólnego rozliczenia mają również wdowy lub wdowcy, którzy w roku podatkowym mieli wspólnotę majątkową ze swoim zmarłym małżonkiem.

Rozliczanie podatku PIT wraz z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dziecko mają prawo do skorzystania z preferencyjnego sposobu opodatkowania. Tą osobą może być rodzic bądź prawny opiekun, który w roku podatkowym 2020 samotnie wychowywał dziecko.

Kary

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Od zaległości podatkowej naliczane, są odsetki od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku w wysokości 8%.

Niezłożenie deklaracji PIT lub brak zapłaty podatku w terminie może spełniać znamiona czynu zabronionego na podstawie kodeksu karnego skarbowego i podlegać karom przewidzianym w niniejszej ustawie.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane