Tax Alert | Strategia podatkowa

Od 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek podatkowy dotyczący sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Podmioty objęte obowiązkami

Obowiązek ten dotyczy m.in. podatników, u których wartość przychodu za poprzedni rok podatkowy przekroczyła wartość 50 mln EUR (obowiązani do opublikowania strategii za 2020 r. są zatem podatnicy którzy przekroczyli próg przychodów 212 925 000 PLN w 2019 r.).

Termin wykonania obowiązków

W związku z tym, że ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych, powstają wątpliwości za który rok należałoby sporządzić i ogłosić pierwszą informację o strategii podatkowej.

W naszej ocenie, fakt że obowiązek sporządzania strategii podatkowych wszedł w życie w 2021 r., to ten 2021 r. powinien być pierwszym z obowiązkiem sporządzania strategii podatkowych, a termin jej przygotowania i publikacji upływałby z końcem 2022 r.

Natomiast, Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie rozciąga obowiązek już na 2020 r., z terminem jego wykonania do 31 grudnia 2021 r. (por. komunikat z 9 grudnia Minister Finansów (link)).

Z uwagi na dotkliwe kary możliwe do nałożenia (wskazujemy je w pkt 5 poniżej), rekomendujemy zastosować się do interpretacji Ministerstwa Finansów i przeanalizować obowiązek sporządzenia strategii podatkowej już za 2020 r.

Sposób wykonania obowiązków

Nowe obowiązki sprowadzają się w szczególności do:

  • stworzenia wewnętrznych procedur składających się na strategię podatkową,
  • przyjęcia strategii na poziomie zarządu podmiotu, po uprzedniej akceptacji organu nadzorczego (o ile jest powołany),
  • opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej w języku polskim na stronie internetowej podatnika (w przypadku braku własnej – na stronie internetowej podmiotu powiązanego),
  • poinformowania właściwego Naczelnika US o adresie strony internetowej na której opublikowano informację o strategii podatkowej; informacja ta powinna być przekazana elektronicznie (przez ePUAP).

Elementy strategii podatkowej

Ustawa CIT nie precyzuje jasno, jak dokładnie powinna wyglądać strategia podatkowa. Wskazuje jedynie na otwarty katalog informacji, które w strategii powinny się pojawić. Należą do nich:

  • informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych, zapewniających ich prawidłowe wykonanie, dobrowolnych formach współpracy z organami KAS,
  • informacje dot. realizacji obowiązków podatkowych w Polsce, w tym o liczbie przekazanych Szafowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na poszczególne podatki, których dotyczą,
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika restrukturyzacjach mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowej (ogólnych i indywidualnych), wiążącej informacji stawkowej, czy wiążącej informacji akcyzowej,
  • informacje dot. rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Kary

Brak przekazania Naczelnikowi US przez podatnika adresu strony internetowej zawierającej informacje o strategii podatkowej skutkuje nałożeniem na podatnika kary pieniężnej do 250 tys. PLN.

Dodatkowo, brak złożenia stosownej informacji podatkowej może rodzić odpowiedzialność karną skarbową. W związku z tym, że odpowiedzialność z KKS ponoszą jedynie osoby fizyczne, odpowiedzialne prawnie lub faktycznie do zajmowania się sprawami gospodarczymi spółki, kara ta może być nakładana na członków zarządu spółki lub inne osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowo – finansowe spółki.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane