HRadar | Newsletter HR | Kwiecień 2022 r.

Zniesienie części obostrzeń covidowych 

Po ponad dwóch latach pandemii, 28 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów znoszące obostrzenia.  Zgodnie z nowymi przepisami nie ma już obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, w tym w zakładach pracy. Obowiązek noszenia maseczek został utrzymany jedynie w podmiotach medycznych i aptekach.

Dodatkowo została zniesiona izolacja osób chorujących na COVID-19. Osoby te, będą otrzymywały zwolnienia lekarskie na zwykłych zasadach i nie będą obejmowane obowiązkową izolacją na czas choroby. Zniesiona została także kwarantanna po przyjeździe z zagranicy.

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Na skutek wojny, która od ponad miesiąca trwa na terytorium Ukrainy i ogromnym napływem uciekających obywateli Ukrainy do Polski, w marcu weszła w życie tzw. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Przyznaje ona obywatelom Ukrainy i ich małżonkom automatyczną ochronę w naszym, kraju poprzez legalizacje ich pobytu na okres 18 miesięcy a także umożliwia pracę na jeszcze prostszych zasadach.

Ustawa obejmuje ochroną wszystkich obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy przyjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., niezależnie od tego którą granicę przekroczyli wjeżdżając.

Jeśli obywatel Ukrainy nie posiada stempla w paszporcie, który potwierdza że wjechał do Polski w czasie wojny,  ma 60 dni na rejestracje pobytu poprzez złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w dowolnej gminie. Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski w trakcie wojny mogą składać wnioski o nadanie im specjalnego numeru PESEL.

Ponadto, obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów specustawy lub dotychczasowych przepisów prawa, mają prawo do pracy na podstawie zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składanego przez pracodawcę w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

https://skslegal.pl/dla-ukrainy/

Ustawa o obronie Ojczyzny – nowe obowiązki pracodawców i pracowników

Ustawa o obronie Ojczyzny reguluje m.in. szeroko rozumiane kwestie związane z obronnością, służbą wojskową, ale także nakłada na strony stosunku pracy nowe obowiązki. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 23 marca 2022 r. i ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy?

 1. Pracownikowi powołanemu do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej nie można rozwiązać stosunku pracy bez jego zgody. Wyjątek stanowią:
 • umowy o pracę zawarte na okres próbny lub czas określony wynoszący maksymalnie 12 miesięcy,
 • wypowiedzenia z winy pracownika, upadłość lub likwidacja zakładu pracy,
 • zwolnienia grupowe.
 1. Pracownikowi odbywającemu szkolenie podstawowe lub specjalistyczne w czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przysługuje urlop bezpłatny.
 2. Ograniczone zostało prawo do rozwiązania stosunku pracy z małżonkiem żołnierza, który odbywa obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Taki stosunek pracy może być rozwiązany wyłącznie w przypadku:
 • winy pracownika,
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.
 1. Pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy zostali wezwani do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie,zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki jeśli nie otrzymali wynagrodzenia za ten czas.

Rządowy projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie

Projekt ustawy zakłada uruchomienie systemu teleinformatycznego umożliwiającego sporządzanie umów o pracę oraz ich zawieranie i rejestrację w ZUS. Projekt jest na etapie opiniowania, co oznacza, że może jeszcze ulec zmianie. Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu.

W systemie teleinformatycznym będzie można przygotować:

 • Umowy o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony,
 • Umowy zlecenia,
 • Umowy o świadczenie usług,
 • Umowy z nianią zawierane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do 3 lat,
 • Umowy o pomocy przy zbiorach zawierane z rolnikami.

System ma umożliwiać zawieranie, zmianę i rozwiązanie umów na wskazanych wzorach. Ponadto ma on pozwolić na obliczanie wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi i dokonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji umowy. Wśród nich będą m.in. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych, a także wydawanie świadectw pracy.

Aby zawrzeć umowę, strony będą musiały opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Opatrzenie umowy podpisem osobistym albo podpisem zaufanym ma być równoważne z podpisem własnoręcznym.

Po zawarciu umowy za pośrednictwem systemu oświadczenia woli, wnioski i dokumenty dotyczące pracodawcy lub zleceniodawcy maja być składane obligatoryjnie za pośrednictwem systemu. Strony będą otrzymywać powiadomienie SMS na numer wskazany telefonu oraz wiadomość na adres poczty elektronicznej o dokonanych zmianach. Wszelkie oświadczenia woli, wnioski i dokumenty będą uważane za doręczone z momentem odczytania ich w systemie lub w terminie 14 dni od przesłania powiadomienia (gdy nie zostaną odczytane).

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane