HRadar | HR Newsletter | Czerwiec 2024 r.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia
Przypominamy, że od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za prace wzrośnie do 4300 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł brutto.

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej nastąpi wzrost innych świadczeń obliczanych na jej podstawie. Dotyczy to m.in.:

  • wynagrodzenia za przestój, które nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę);
  • dodatku za pracę w porze nocnej, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • minimalnej wartości odszkodowania, które będzie przysługiwało pracownikowi, w stosunku którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18(3d) KP).

Wydłużenie legalnego pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy
Zgodnie z najnowszą nowelizacją tzw. Specustawy, legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., jak również tych, którzy przebywali w Polsce przed tą datą m.in. na podstawie wiz, karty pobytu czy ruchu bezwizowego, zostanie przedłużony do 30 września 2025 r.

Ponadto, nowelizacja wprowadza możliwość ubiegania się o specjalną kartę pobytu na okres 3 lat dla cudzoziemców posiadających status UKR, i spełniających łącznie poniższe przesłanki:

  • w dniu 4 marca 2024 r. cudzoziemiec posiadał status UKR;
  • w dniu złożenia wniosku o wydanie karty pobytu cudzoziemiec posiada status UKR;
  • cudzoziemiec posiadał nieprzerwany status UKR przynajmniej przez 365 dni.

Karta pobytu będzie wydawana ze specjalną adnotacją „poprzednio posiadacz ochrony czasowej”.

Ważną zmianą dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy jest również skrócenie okresu na złożenie powiadomienia do PUP o rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Po wejściu w życie nowelizacji, pracodawca będzie miał 7 dni na dokonanie zgłoszenia, dotychczas było to 14 dni.

Ustawa została przekazana Prezydentowi i oczekuje na podpis.

Projekt ustawy w sprawie kontroli przeprowadzanych przez PIP
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – prawo przedsiębiorców. Nowelizacja ma na celu uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców. Główną zmianą ma być umożliwienie Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzania kontroli jedynie po okazaniu legitymacji służbowej, a nie jak dotychczas po okazaniu legitymacji i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Ponadto, zgodnie z medialnymi zapowiedziami, planowana jest szersza reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zapowiadane jest powołanie zespołu ds. reformy PIP i przygotowanie nowej ustawy unowocześniającej działanie inspekcji.

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Na stronie KPRM zostały opublikowane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami, dofinansowania mają zostać zwiększone o 15%. Ponadto, planowany jest wzrost dofinansowania dla pracodawcy do wynagrodzenia zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego. Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w II kwartale 2024 r.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane