HRadar | Newsletter HR Sierpień 2022 r. | Nowy projekt ustawy o sporach zbiorowych

Nowy projekt ustawy o sporach zbiorowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o sporach zbiorowych. Projektowana ustawa ma być kompleksową regulacją, która zastąpi dotychczas obowiązująca ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Główne założenia projektu:

 1. Rozszerzenie definicji przedmiotu sporu zbiorowego do wszelkich spraw zbiorowych, w których związki zawodowe reprezentują osoby wykonujące pracę zarobkową.
 2. Rozszerzenie możliwości udziału w sporze zbiorowym i strajku o wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową u pracodawcy. Dotychczasowe przepisy mówią jedynie o pracownikach.
 3. Wprowadzenie sądowej kontroli legalności referendum strajkowego.
 4. Spór zbiorowy będzie mógł trwać maksymalnie 9 miesięcy z możliwością wydłużenia o dodatkowe 3 miesiące. Dotychczas nie było ograniczenia czasowego.
 5. Wprowadzenie tzw. mediacji prewencyjnej podczas rokowań, która ma na celu zapobieganie eskalacji konfliktu na tym etapie.
 6. Organizacja związkowa będzie mogła zgłaszać żądania mailowo lub w formie dokumentowej.
 7. Rozpoczęcie strajku może nastąpić nie wcześniej niż po 21 dniach od zgłoszenia żądań.
 8. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 9. Informacja o powstaniu sporu zbiorowego będzie przekazywana do Ministra właściwego ds. pracy. Dotychczas informacje przekazywano do okręgowego inspektora pracy.

 Wyższe diety za podróże służbowe

28 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie podwyższające wysokość diet za podróże służbowe. W konsekwencji zmianie uległa również wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją oraz za nocleg. Wynoszą one po zmianach:

 • dieta za dobę podróży służbowej – 38 zł
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją – 7,60 zł
 • ryczałt za nocleg – 57 zł

Zgodnie z kodeksem pracy ustalona przez pracodawcę wysokość diety za czas podróży służbowej nie może być niższa niż określona w rozporządzeniu. Zalecamy zweryfikowanie wewnętrznych regulacji i ich ewentualną zmianę tak, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Elektroniczne zezwolenie pobytowe na terenie Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy

Diia.pl to elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. został dodany do katalogu dokumentów pobytowych. Jest to pierwsze w pełni cyfrowe zezwolenie na pobyt w Unii Europejskiej. Dokument ten został dodany do katalogu dokumentów pobytowych, co oznacza, że razem z ważnym dokumentem podróży pozwala zarówno na pobyt na terytorium RP jak i pobyt na terytorium innych państw Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich 180 dniach.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z dokumentu Diia.pl w aplikacji mObywatel po uzyskaniu numeru PESEL UKR oraz aktywowaniu profilu zaufanego. Dostęp do profilu zaufanego można uzyskać w urzędzie, przy wnioskowania o nadanie numeru PESEL UKR lub w późniejszym terminie składając wniosek w dowolnym urzędzie gminy.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane