HRadar | HR Newsletter | Listopad 2023 r.

Nowe wymogi dla stanowiska pracy, na którym pracownik korzysta z laptopa
2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie MRiPS w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zgodnie z którym, pracownicy korzystający z laptopów co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy powinni mieć uzupełnione stanowisko pracy o:

  1. monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz
  2. dodatkową klawiaturę i mysz.

Pracodawcy mają teraz 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów.

Nowy wyrok TSUE w sprawie premiowania pracowników niepełnoetatowych
W październiku zapadł wyrok Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niemieckiego pilota przeciwko Lufthansa CityLine GmbH, o numerze C-660/20. W omawianej sprawie pilot był uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia, po wykonaniu w ciągu miesiąca określonej liczby godzin czynności lotniczych i przekroczeniu progu uprawniającego do dodatku. Próg uprawniający do dodatku był jednak taki sam dla pilotów pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy i pilotów pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Trybunał orzekł, że praktyka wypłacania dodatków za pracę w nadgodzinach pracownikom zatrudnionym na umowach na niepełny etat jest dyskryminująca, jeżeli wymaga od nich przepracowania takiej samej liczby godzin jak w przypadku pełnoetatowych pracowników. Trybunał jest zdania, że piloci zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy rzadziej spełniają warunki prawa do dodatkowego wynagrodzenia niż ich współpracownicy pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, co prowadzi do ich niekorzystnego traktowania. Taka praktyka, zgodnie z prawem unijnym, jest dopuszczalna tylko w obiektywnie uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowy dzień wolny w zamian za 11 listopada 2023 r.
Przypominamy o konieczności ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające 11 listopada 2023 r. Zgodnie z kodeksem pracy, jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego. W przypadku odgórnego wyznaczenia dnia wolnego przez pracodawcę, pracownik nie ma prawa do wyboru innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Dyrektywa unijna w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
Unia Europejska kończy już prace nad dyrektywą o nazwie „Corporate Sustainability Due Diligence”, która będzie nakładać na przedsiębiorców obowiązek dochowania należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przepisy dyrektywy będą miały zastosowanie do przedsiębiorców z UE oraz państw trzecich, spełniających odpowiednie kryteria.

Dyrektywa ma na celu:

  • wspieranie zrównoważonych i odpowiedzialnych zachowań korporacyjnych,
  • egzekwowanie ochrony praw człowieka w przedsiębiorstwach,
  • wspieranie tzw. Europejskiego Zielonego Ładu,
  • poprawę dostępu do środków ochrony prawnej dla osób dotkniętych niekorzystnymi sposobami zarządzania przedsiębiorstwem, które mają wpływ na prawa człowieka i na ochronę środowiska

W sytuacji, gdy przedsiębiorcy zidentyfikują negatywną działalność w powyższym zakresie, będą zobowiązanie do zapobieżenia lub złagodzenia jej skutków.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane