Newsletter HR | luty 2021 r. | Najważniejsze zmiany legislacyjne

W nowym roku prace legislacyjne nie zwalniają tempa. Bieżące monitorowanie najnowszych zmian legislacyjnych jest niezbędnym elementem pracy wszystkich działów HR. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, przygotowaliśmy pierwsze w tym roku podsumowanie najważniejszych zmian legislacyjnych.

Krwiodawcy zyskali dodatkowy dzień wolny od pracy
Od 26 stycznia 2021 r. honorowi dawcy krwi, którzy oddali krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, są uprawnieni do wykorzystania dodatkowego dnia zwolnienia od wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie od pracy przysługuje w dniu, w którym oddano krew oraz w dniu następnym. Oznacza to, że pracownicy nie mają dowolności w ustalaniu terminu odbioru ww. dni wolnych. Taki rodzaj absencji powinien zostać oznaczony w ewidencji czasu pracy jako usprawiedliwiona nieobecność w pracy. Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje wszystkim honorowym dawcom krwi, a nie tylko tzw. ozdrowieńcom.

Zgodnie ze stanowiskiem UODO, zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa nie powinny być przez pracodawcę kopiowane ani przechowywane w ewidencji czasu pracy. Powinny być okazane jedynie do wglądu. Opisane zmiany obowiązują tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przedłużono okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
W związku z utrzymywaniem restrykcji, Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu okresu przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 14 lutego 2021 r. Krąg osób uprawnionych do otrzymania świadczenia nie uległ zmianom. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, spowodowanej zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Znamy już plan kontroli PIP na rok 2021
Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje, że w roku 2021 przeprowadzi 52 tysiące kontroli. Najwięcej kontroli, bo aż 6470, zaplanowano w Katowicach. W opublikowanym Programie Działania na rok 2021 zwrócono uwagę na wiele nowych regulacji i wymogów, wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych, dotyczących m.in. czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń i udzielania urlopów wypoczynkowych, jak również obowiązków pracodawcy związanych z przestrzeganiem reżimów sanitarnych. Dodatkowo w czasie planowanych kontroli inspektorzy będą badali przestrzeganie przepisów dotyczących PPK, prawidłowości zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz legalności zatrudnienia pracowników tymczasowych i cudzoziemców. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii kontrole będą przebiegały w sposób zdalny i hybrydowy.

Kwarantanna po przekroczeniu granicy na nowych zasadach
Kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziła dodatkowy wyjątek, zwalniający osoby przekraczające granicę Polski z obowiązku poddania się 10-dniowej kwarantannie. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów osoby, posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin licząc od momentu wyniku tego testu, będą zwolnione z odbycia kwarantanny. Osoby takie są zobowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu w języku polskim lub w języku angielskim. Należy pamiętać, że generalne restrykcje dotyczące ograniczeń możliwości wjazdu do Polski cudzoziemców zostały utrzymane.

Rejestr umów o dzieło
Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. pracodawcy mają obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło, jeżeli (i) umowa została zawarta z osobą, z którą płatnik składek nie pozostaje w stosunku pracy lub (ii) w ramach zawartej umowy osoba wykonująca dzieło nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenie umowy o dzieło powinno nastąpić na formularzu RUD w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zgłoszeniu podlegają jedynie te umowy o dzieło, które zostały zawarte po 1 stycznia 2021 r. Obowiązek zgłoszenia umowy nie jest na razie równoznaczny z jej oskładkowaniem.

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 r.
Wysokość odpisu na ZFŚS w roku 2021 nie uległa zmianie. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, odpis na ZFŚS będzie ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – tj. 4134,02 zł. W konsekwencji odpis podstawowy na rok 2021 wynosi 1550,26 zł.

Kolejna odsłona tzw. Tarczy Branżowej
Od 1 lutego 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Rozporządzenie rozszerza katalog kodów PKD uprawniających do skorzystania z dedykowanych form pomocy, jak również wydłuża okres ich przyznawania. Na mocy nowych przepisów z rozwiązań tzw. Tarczy Branżowej, będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną kodami PKD:

  • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
  • 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Tarcza Branżowa przewiduje szereg form pomocy skierowanej do branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. W ramach Tarczy Branżowej przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, dodatkowe świadczenie postojowe, jak również dotacje do 5 tys. (dla mikro i małych firm).

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane