HRadar | HR Alert | Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zgodnie z zapowiedziami, ma on trafić do Sejmu jeszcze w pierwszym kwartale 2024 r.  Przepisy mają wejść w życie po upływie 1 miesiąca od ich ogłoszenia, następnie pracodawcy będą mieli kolejny miesiąc na wprowadzenie odpowiednich procedur zgłoszeń wewnętrznych.

Podsumowanie najważniejszych założeń projektu:

  1. Ustanowienie wewnętrznych procedur zgłoszeniowych będzie obowiązkowe dla podmiotów, na rzecz których wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób. Dla pozostałych podmiotów utworzenie wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń będzie fakultatywne.
  2. Podmioty działające w sektorze finansowym takie jak banki czy zakłady ubezpieczeń, będą miały obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń niezależnie od liczby zatrudnionych.
  3. Ustalenie procedury ma być poprzedzone konsultacjami z zakładową organizacją związkową (lub przedstawicielami osób świadczących pracę) trwającymi nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu procedury.
  4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wejdzie w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia w sposób przyjęty u pracodawcy.
  5. Pracodawca będzie przekazywał informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
  6. Pracodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie poda adresu do kontaktu.
  7. Przepisy wprowadzają zakaz niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu osoby zgłaszającej, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
  8. Ustawodawca określa katalog naruszeń, których zgłoszenie będzie prowadziło do nadania statusu sygnalisty. Pracodawca może go rozszerzyć o naruszenia dotyczące obowiązujących w podmiocie standardów etycznych lub regulacji wewnętrznych.

Przedsiębiorcy dostaną bardzo mało czasu na wprowadzenie wewnętrznych procedur i systemów zgłaszania nieprawidłowości. Pracodawcy, u których nie działają organizacje związkowe, a którzy są zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznych procedur, mogą już dziś wybrać przedstawicieli, którzy będą uczestniczyć w konsultacjach. Takie działanie z pewnością przyspieszy proces wprowadzania procedury po wejściu w życie ustawy.

Pracodawcy, którzy mają już wprowadzone procedury wewnętrzne, muszą pamiętać o zweryfikowaniu ich i ewentualnym dostosowaniu do ostatecznego brzemienia ustawy.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane