HRadar | HR Newsletter | Czerwiec 2023 r.

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia, stan zagrożenia epidemicznego ma zostać zniesiony 1 lipca 2023 r. Jest to istotna informacja dla pracodawców, ponieważ zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie niosło za sobą następujące konsekwencje, w szczególności:

 1. Ważność wszystkich badań profilaktycznych pracownika, która upłynęła w trakcie pandemii, wygaśnie po 180 dniach od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego;
 2. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca nie będzie miał już możliwości udzielić pracownikowi niewykorzystanego w latach poprzednich urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni w terminie przez niego wyznaczonym i bez uwzględnienia planu urlopów;
 3. Termin na przeprowadzenie badań okresowych z zakresu BHP, których termin upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni od dnia jego odwołania, wydłuża się do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
 4. Szkolenia wstępne z zakresu BHP, których termin przypadał w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub 30 dni od dnia jego odwołania, będzie można przeprowadzić w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
 5. Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców, którym zezwolenia pobytowe wygasły w czasie pandemii, zostaje przedłużony do 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego;
 6. Wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego przestanie obowiązywać ograniczenie co do wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy

W dniu 29 maja 2023 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy tzw. specustawy. Zgodnie z nowelizacją legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r. , jak i tych, których pobyt w Polsce był legalny przed tą datą na podstawie ruchu bezwizowego, wiz krajowych, wiz Schengen, zezwoleń na pobyt czasowy, będą mieli przedłużony pobyt do dnia 4 marca 2024 r.

Ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i ma wejść w życie po 14 dniach od jej  ogłoszenia.

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

W związku z nowelizacją kodeksu pracy implementując a unijne dyrektywy, 17 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W części B akt osobowych należy dodatkowo przechowywać:

 • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek;
 • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika;
 • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

W dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy należy dodatkowo przechowywać:

 • dokumenty dotyczące korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej;
 • dokumenty dotyczące korzystania z urlopu opiekuńczego;
 • wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy;
 • wniosek pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy.

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Najważniejszą zmianą dla pracodawców zatrudniających 50-249 pracowników jest skrócenie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących zgłoszeń wewnętrznych. Przepisy te będą obowiązywać już dzień po ogłoszeniu ustawy.

Ponadto, zgodnie z nowym projektem:

 • zachęty do dokonywania w pierwszej kolejności zgłoszeń wewnętrznych nie będą obowiązkowym elementem procedury wewnętrznej;
 • wydłużono termin przetwarzania danych w związku z przyjęciem zgłoszenia z 15 miesięcy do 3 lat;
 • dodano obowiązek odebrania od zgłaszającego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, iż informacja o naruszeniu prawa była prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane