HRadar | Alert | Jak pracodawca może wesprzeć pracowników będących obywatelami Ukrainy?

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

 

Pracodawcy, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy zastanawiają się w jaki sposób mogą pomóc swoim pracownikom i członkom ich rodzin. Poza spontanicznym wsparciem powstałych zbiórek pracodawcy mają również inne możliwości pomocy. Przedstawiamy kilka propozycji, które mogą być wykorzystane.

 1. Zapomoga z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pracodawcy, którzy utworzyli ZFŚŚ mogą udzielić pracownikom zapomogi, która jest bezzwrotną pomocą finansową. Pomoc ta udzielana jest pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Zapomoga jest finansowana z funduszy ZFŚS, zaś w przypadku ich wyczerpania może być udzielana ze środków obrotowych. Zapomogi powinny być udzielane zgodnie z regulaminem. Aby otrzymać zapomogę, pracownik powinien złożyć wniosek, w którym opisze sytuację życiową uzasadniającą jej przyznanie. Zapomoga może być udzielana także członkom rodziny pracownika.

Zapomoga finansowana ze środków ZFŚS jest zwolniona z podatku w całości, zaś zapomoga sfinansowana ze środków obrotowych jest zwolniona z podatku do kwoty 6.000 PLN rocznie.

 1. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Umowa o pracę oraz umowa zlecenia stanowią tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownik oraz zleceniobiorca mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swoich rodzin.

Za członka rodziny uważa się:

 • małżonka;
 • małoletnie dziecko własne, dziecko małżonka lub dziecko przysposobione, a także dorosłe dziecko pobierające naukę w szkole lub na studiach do ukończenia przez nie 26 roku życia;
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgłoszenia dokonywane są przez pracodawców  na formularzu ZUS ZCNA w terminie 7 dni.

 1. Umożliwienie nieobecności w pracy

Pracodawca może podjąć działania umożliwiające czasową nieobecność pracowników w pracy.  Możliwe jest jednostronne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, udzielenie urlopu na żądanie,  urlopu wypoczynkowego lub urlopu bezpłatnego. Urlopy mogą być składane na wniosek pracownika. Pracodawcy mogą również dokonać zmian w harmonogramach czasu pracy, tak aby umożliwić cudzoziemcom udzielanie pomocy najbliższym.

 1. Pomoc w relokacji rodzin pracowników

Pracodawca może również wesprzeć pracowników, którzy będą chcieli sprowadzić swoją rodzinę do Polski – np. poprzez pomoc w organizowaniu transportu, wsparcie w legalizacji pobytu, a także finansowanie pomocy psychologicznej.

Pobierz alert w wersji PDF

 


Завантажити PD

ЯК РОБОТОДАВЕЦЬ МОЖЕ ПІДТРИМАТИ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ Є ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ?

Роботодавці, які наймають громадян України, задаються питанням, як вони можуть допомогти своїм співробітникам та членам їхніх сімей. Крім спонтанної підтримки в зборах гуманітарної допомоги, роботодавці мають інші можливості надання допомоги. Ось кілька пропозицій, які можна використати.

 1. Виплати з Корпоративного Фонду Соціальних Виплат

Роботодавці, які створили Фонд Соціальних Виплат, можуть надавати працівникам безповоротну фінансову допомогу. Така допомога надається працівникам, які опинилися у важкій матеріальній чи життєвій ситуації.

Допомога фінансується за рахунок коштів Корпоративного Фонду Соціальних Виплат, а у разі їх вичерпання може бути надана із обігових коштів. Допомога повинна надаватися відповідно до правил компанії. Для отримання грошової допомоги працівник повинен подати заяву з описом своєї життєвої ситуації, що обґрунтовує необхідність її надання. Вона також може бути надана членам сім’ї працівника.

Допомога, що фінансується за рахунок коштів Фонду Соціальних Виплат, звільняється від податку повністю, у той час як допомога, що фінансується з обігових коштів, звільняється від податку у розмірі до 6 000 злотих на рік.

 1. Оформлення членів сім’ї у системі медичного страхування

Трудовий договір та договір доручення (пол. umowa zlecenia) можуть бути підставою для медичного страхування. Працівник може зареєструвати членів своєї сім’ї для медичного страхування.

До членів сім’ї належать:

 • чоловік або дружина;
 • власна неповнолітня дитина, дитина чоловіка або усиновлена ​​дитина, а також доросла дитина, яка навчається в школі або університеті до досягнення нею 26-річного віку;
 • родичі по висхідній лінії, які проживають в одному господарстві із застрахованою особою.

Оформлення членів сім’ї здійснюється роботодавцями на бланку ZUS ZCNA протягом 7 днів.

 1. Надання можливості відсутності на роботі

Роботодавець може вдатися до заходів щодо надання можливості тимчасової відсутності працівників на робочому місці. Можна в односторонньому порядку звільнити від обов’язку виконувати роботу, надати відпустку за власним бажанням, щорічну відпустку чи відпустку без збереження заробітної плати. Відпустка може надаватися за заявою працівника. Роботодавці також можуть внести зміни до графіку робочого часу, щоб іноземні громадяни могли допомагати своїм близьким.

 1. Допомога у переїзді сімей працівників

Роботодавці можуть також підтримувати працівників, які бажають привезти свої сім’ї до Польщі – наприклад, допомагаючи організувати транспорт, легалізувати їхнє перебування та фінансувати психологічну допомогу.

Powiązane