HRadar | Alert | Ochrona uzupełniająca dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Посилання на версію інформації українською мовою знаходиться під текстом

 

Wbrew informacjom upowszechnianym w mediach, obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną nie są uchodźcami. W świetle prawa status uchodźcy nadawany jest tylko osobom, które uciekają z kraju w obawie przed prześladowaniem na tle religijnym, rasowym, politycznym.

Natomiast cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, mogą ubiegać się o przyznanie ochrony uzupełniającej. Ochrona ta jest udzielana w sytuacji, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić ich na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy m.in. na skutek konfliktu zbrojnego. Tak więc obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę mogą ubiegać się o ochronę uzupełniającą.

Złożenie wniosku o udzielenie ochrony uzupełniającej nie jest obowiązkowe. Cudzoziemcy, którzy nie złożą takiego wniosku będą traktowani jak migranci ekonomiczni. Osoby te będą mogły legalnie przebywać w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, a także podjąć zatrudnienie.

 1. Wniosek o udzielenia ochrony i punkty recepcyjne

Wniosek o udzielenie ochrony można złożyć:

 • w trakcie wjazdu na terytorium Polski podczas kontroli granicznej (należy poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci wystąpienia z wnioskiem),
 • podczas pobytu na terytorium Polski (należy zgłosić się do dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej).

Składając wniosek należy okazać wszystkie posiadane dokumenty. Przyjęcie wniosku i jego rejestracja następują niezwłocznie, a w przypadku masowego napływu cudzoziemców w terminie 10 dni roboczych. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może złożyć również cudzoziemiec, który  przebywa już w Polsce i obawia się powrotu do  ojczyzny.

Rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa. W punktach recepcyjnych cudzoziemcy kierowani są do miejsc zbiorowego zakwaterowania, gdy nie mają zapewnionego miejsca pobytu (np. u rodziny, znajomych czy innych osób oferujących pomoc). Możliwy jest więc pobyt poza ośrodkami dla uchodźców.

Cudzoziemiec, który złoży wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, będzie musiał oddać do depozytu swój paszport (otrzyma dokument tymczasowy) i przez pierwsze 6 miesięcy pobytu nie będzie mógł podjąć zatrudnienia. W czasie trwania procedury nie będzie możliwy powrót do Ukrainy.

 1. Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca

Po złożeniu wniosku cudzoziemiec otrzymuje tymczasowe zaświadczenie tożsamości, które uprawnia go oraz jego małoletnie dzieci do pobytu w Polsce.

 • Pierwszy dokument wydawany jest na okres 30 dni, kolejny na wniosek cudzoziemca na okres do 6 miesięcy.
 • Małoletni wpisywani są do dokumentów swoich rodziców.
 • Złożenie wniosku powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy krajowej posiadanej przez cudzoziemca.
 • Ochrona uzupełniająca udzielana jest cudzoziemcowi na czas nieograniczony (aż do momentu gdy cudzoziemiec będzie mógł ponownie korzystać z ochrony własnego państwa).
 • Po upływie 5 lat od dnia uzyskania ochrony cudzoziemiec ma prawo wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce.
 1. Korzyści z korzystania z ochrony

Po uzyskaniu ochrony uzupełniającej (otrzymanie pozytywnej decyzji) cudzoziemiec będzie miał prawo podjąć pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji lub po 6 miesiącach trwania procedury.

Osoba, która złoży wniosek będzie mogła korzystać z różnych form pomocy społecznej m.in. prawa od zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców, otrzymania środków higieny osobistej, pomocy dydaktycznych dla dzieci, opieki medycznej. Osoby te, mają też możliwość ubiegania się o uzyskanie comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów pobytu w Polsce.

W trakcie postępowania, niezależnie od stopnia znajomości języka polskiego, szkoła ma obowiązek przyjąć dziecko cudzoziemca do grona uczniów. Po nadaniu ochrony dostęp do nauki jest taki sam jak dla polskich obywateli. Dodatkowo, po uzyskaniu ochrony uzupełniającej, cudzoziemiec może korzystać z Indywidualnego Programu Integracji, który ma ułatwić życie w Polsce.

Pobierz alert w wersji PDF

 


Завантажити PD

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ РЯТУЮТЬСЯ ВІД ВІЙНИ

Всупереч інформації, поширюваній у ЗМІ, громадяни України, які рятуються від війни, не є біженцями. З точки зору закону, статус біженця надається тільки тим людям, які тікають зі своєї країни, побоюючись релігійних, расових або політичних переслідувань.

Іноземці, які не відповідають умовам надання статусу біженця, можуть звернутися за додатковим захистом. Такий захист надається в ситуації, коли повернення в країну походження може піддати їх реальному ризику заподіяння серйозної шкоди, зокрема, в результаті збройного конфлікту. Таким чином, громадяни України, які перетнули кордон, можуть звернутися за додатковим захистом.

Подача заяви про надання додаткового захисту не є обов’язковою. Іноземці, які не подали такої заяви, будуть розглядатися як економічні мігранти. Вони зможуть легально проживати в Польщі на підставі безвізового режиму або згоди головнокомандувача прикордонної служби і працевлаштовуватися.

 1. Заява про надання захисту та пункти прийому

Можна подати заяву про захист:

 • при в’їзді на територію Польщі під час прикордонного контролю (необхідно повідомити співробітника прикордонної служби про свій намір подати заяву),
 • під час вашого перебування в Польщі (ви повинні з’явитися в будь-яке відділення або пост прикордонної служби).

При подачі заяви ви повинні представити всі наявні у вас документи. Заява приймається і реєструється негайно, а в разі масового припливу іноземців – протягом 10 робочих днів. Заяву про надання міжнародного захисту може також подати іноземець, який вже перебуває в Польщі і боїться повертатися на батьківщину.

Реєстрація в пункті прийому не є обов’язковою. У пунктах прийому іноземці направляються в місця колективного проживання, якщо у них немає гарантованого місця для проживання (наприклад, у родичів, друзів або інших осіб, що пропонують допомогу). Таким чином, є можливість залишитися поза центрами для біженців.

Іноземець, який подав заяву про надання міжнародного захисту, повинен буде здати свій паспорт (він отримає тимчасовий документ) і не зможе влаштуватися на роботу протягом перших 6 місяців свого перебування. Під час процедури повернутися в Україну буде неможливо.

 1. Тимчасове посвідчення особи іноземця

Після подачі заяви іноземець отримує тимчасове посвідчення особи, що дає право на перебування в Польщі йому і його неповнолітнім дітям.

 • Перший документ видається на термін до 30 днів, наступний на прохання іноземця на термін до 6 місяців.
 • Неповнолітні вписуються в документи своїх батьків.
 • Подача заяви тягне за собою, за законом, анулювання національної візи, наявної у іноземця.
 • Додатковий захист надається іноземцю на необмежений термін (до тих пір, поки іноземець знову не зможе скористатися захистом своєї країни).
 • Після закінчення 5 років з моменту надання захисту іноземець має право подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання в Польщі.
 1. Переваги захисту

Після отримання додаткового захисту (отримання позитивного рішення) іноземець матиме право на роботу без необхідності отримання дозволу на роботу. Це буде можливо тільки після отримання позитивного рішення або після 6 місяців процедури.

Людина, яка подає заявку, зможе використовувати різні форми соціальної допомоги між іншим право на проживання в центрі для іноземців, отримання засобів особистої гігієни, навчальної допомоги дітям, медичної допомоги. Ці особи, також мають можливість подати заявку на отримання щомісячного грошового еквівалента для покриття витрат перебування у Польщі.

Під час розгляду, незалежно від ступеня знання польської мови, школа зобов’язана прийняти дитину іноземця в число учнів. Після надання захисту доступ до науки такий же, як і для польських громадян. Крім того, після отримання додаткового захисту іноземець може використовувати індивідуальну програму інтеграції, яка покликана полегшити життя у Польщі.

Powiązane