HRadar | HR Newsletter | Październik 2022 r. | Podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego
Zgodnie z rozporządzeniem wydanym dnia 29 września 2022 r., stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 31 października 2022 r. Po raz kolejny uczulamy pracodawców na konsekwencje, jakie będzie za sobą niosło zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, o których szczegółowo pisaliśmy we wrześniowym newsletterze: LINK.

Podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.
Od 1 stycznia 2023 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 3490 zł (aktualnie 3010 zł), a minimalna stawka godzinowa do 22,80 zł (aktualnie 19,70 zł).

Kolejna waloryzacja będzie miała miejsce 1 lipca 2023 r. i wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 3600 zł, a stawki godzinowej do 23,50 .

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej  nastąpi wzrost innych świadczeń obliczanych na jej podstawie. Dotyczy to m.in.:

  • wynagrodzenia za przestój, które nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (również jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę);
  • dodatku za pracę w porze nocnej, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • minimalnej wartości odszkodowania, które będzie przysługiwało pracownikowi w stosunku którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18(3d) KP).

Restrykcje wizowe i ograniczenie dostępu do rynku pracy dla obywateli Rosji
Unia Europejska w połowie września zawiesiła stosowanie umowy z Rosją z 2007 roku o ułatwieniach wizowych. Oznacza to, że opłata za wizy Schengen dla obywateli Rosji wzrosła z 35 do 80 euro, a termin rozpatrywania wniosków wizowych wydłużył się. Wnioski podlegają ścisłej kontroli, co wiąże się z przedstawieniem większej ilości dokumentów uzasadniających wjazd do Polski. Od 26 września 2022 r. w Polsce obowiązuje zakaz wjazdu obywateli Rosji w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych.

W ślad za powyższymi ograniczeniami, na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia znoszącego ułatwienia w zakresie dostępu do rynku pracy dla obywateli Rosji. Ograniczenie ma polegać na wykreśleniu Federacji Rosyjskiej z listy krajów, których obywatele mogą:

  • ubiegać się o zezwolenia na pracę sezonową na zasadach preferencyjnych,
  • korzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy (t.j. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Będzie to istotna zmiana, która ograniczy obywatelom Rosji dostęp do polskiego rynku pracy. Na podstawie wpisanych już oświadczeń obywatele Rosji będą mogli wykonywać pracę do czasu upływu ich ważności. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Organizacje związkowe będą mogły żądać od pracodawcy informacji o algorytmach i systemach sztucznej inteligencji
Do Sejmu wpłynął komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych, zgodnie z którym pracodawca będzie zobowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji i mogą mieć wpływ na:

  • warunki pracy i płacy,
  • dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie.

Projektowana regulacja daje organizacjom związkowym możliwość sprawdzenia, jakie normy faktycznie obowiązują w zakładzie pracy i ma na celu dostosowanie ustawy o związkach zawodowych do nowych realiów technologicznych. Ustawodawca argumentuje, że brak dostępu do wyżej wspomnianych informacji może mieć wpływ na nieznajomość przez pracowników norm pracy, jakie są wobec nich stosowane czy zasad, wedle których są oceniani.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane