HRadar | HR Newsletter | Kwiecień 2023 r. | Kolejna nowelizacja kodeksu pracy

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy- implementacja dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia

Wczoraj, 4 kwietnia 2023 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw przepisy nowelizujące kodeks pracy. Ustawa ma wejść w życie już 26 kwietnia 2023 r. Poniżej przypominamy najważniejsze zmiany, które przyniesie ustawa.

Dyrektywa work-life balance:

 1. Indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego – każdy rodzic będzie miał 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego;
 2. Zasiłek w wysokości 70 % za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.
 3. W przypadku złożenia przez pracownicę wniosku (maksymalnie 21 dni po porodzie) o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, miesięczny zasiłek wyniesie 81,5%;
 4. Bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w danym roku kalendarzowym;
 5. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia;
 6. Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy dla pracowników, których dobowy wymiar czasu pracy przekracza odpowiednio: 9 godzin – dwie przerwy po 15 minut, oraz 16 godzin- trzy przerwy po 15 minut.

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków zatrudnienia:

 1. Wprowadzony zostanie obowiązek podania przyczyny przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony;
 2. Zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny m.in.: ponowne zawarcie takiej umowy będzie możliwe tylko wtedy, gdy pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 3. Pracownik wykonujący pracę przez co najmniej 6 miesięcy nabędzie prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o zmianę formy zatrudnienia na bardziej przewidywalną lub z bezpieczniejszymi warunkami pracy;
 4. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia m.in. o przerwy w pracy, zasady pracy w nadgodzinach oraz procedurę rozwiązania stosunku pracy.

Nowe zasady dotyczące świadectwa pracy

Na skutek implementacji tzw. dyrektywy work-life balance oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, pracodawca będzie miał obowiązek zamieszczać w świadectwie pracy nowe informacje o:

 • wykorzystanych dniach zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w danym roku kalendarzowym, oraz
 • wykorzystanych dniach urlopu opiekuńczego w danym roku kalendarzowym.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które wprowadza zmiany we wzorze świadectwa pracy. Rozporządzenie ma wejść w życie jeszcze w kwietniu.

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów stan zagrożenia epidemicznego został przedłużony do 30 kwietnia 2023 r.

Należy pamiętać, że wraz z wejściem nowych przepisów w zakresie pracy zdalnej, pomimo przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego, od 7 kwietnia przestaną obowiązywać przepisy umożliwiające polecenie  pracy zdalnej na podstawie art. 3 ust. 1 specustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 r.

Zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy mają możliwość składania wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Wnioski mogą składać cudzoziemcy posiadający PESEL UKR, których celem pobytu w Polsce jest praca, prowadzenie działalności gospodarczej lub praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w Polsce na podstawie ochrony czasowej, która z dużym prawdopodobieństwem zostanie wydłużona przynajmniej do 4 marca 2024 r.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane