HRadar | HR Newsletter | Wrzesień 2023 r.

Podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2024 r. planowana jest podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa do 27,70 zł.

Kolejna waloryzacja będzie miała miejsce 1 lipca 2024 r. i wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 4300 zł, a stawki godzinowej do 28,10 zł.

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej  nastąpi wzrost innych świadczeń obliczanych na jej podstawie. Dotyczy to m.in.:

 • wynagrodzenia za przestój, które nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (również jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę);
 • dodatku za pracę w porze nocnej, który wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • minimalnej wartości odszkodowania, które będzie przysługiwało pracownikowi w stosunku którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (art. 18(3d) KP).

Udzielenie zaległego urlopu za 2022 rok

Przypominamy, że do 30 września 2023 r. należy udzielić pracownikom zaległego urlopu za 2022 rok.

Należy przy tym pamiętać, że niewykorzystane przez pracownika w 2022 r. dni urlopu na żądanie są również traktowane jako zwykłe dni urlopowe (urlop zaległy). Urlopem zaległym może być również urlop dodatkowy, do którego pracownik nabywa prawo na podstawie przepisów szczególnych, np. dodatkowy urlop przysługujący pracownikom niepełnosprawnym.

Przekazanie na rachunek bankowy ZFŚS równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń

W dniu 30 września 2023 r. upłynie termin na przekazanie równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca prowadzący ZFŚS ma obowiązek przekazać odpis na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dwukrotnie:

 • do dnia 31 maja (co najmniej 75% równowartości odpisów), oraz
 • do dnia 30 września (pozostałą równowartość odpisów).

Przypominamy, że zgodnie z najnowsza nowelizacją, podstawą do obliczenia odpisu na ZFŚS w drugim półroczu 2023 r. jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. – tj. 5104,90 zł.

Wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, z dniem 1 września 2023 r. wzrosło wynagrodzenie pracowników młodocianych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Po zmianach, wysokość wynagrodzenia młodocianych nie może być niższa niż:

 • 8% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
 • 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane