HRadar | HR Alert | Ustawa o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości czeka na podpis Prezydenta

W dniu 13 stycznia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości odrzucając wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat. Ustawa czeka już na podpis Prezydenta i publikację.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą zmiany wejdą w życie odpowiednio:

 • po 14 dniach od ogłoszenia ustawy- w zakresie przepisów dotyczących kontroli trzeźwości;
 • po 2 miesiącach od ogłoszenia ustawy- w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej.

 

Praca zdalna

 1. Praca zdalna będzie pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą.
 2. Praca zdalna może być wprowadzona na etapie zawierania umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia. Pracodawca będzie miał możliwość jednostronnego zlecenia wykonywania pracy zdalnej tylko w szczególnych przypadkach – obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co do zasady, wykonywanie pracy zdalnej będzie wymagało uzyskania zgody pracownika.
 3. Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w formie:
 • porozumienia zawieranego ze związkami zawodowymi,
 • w regulaminie wydanym przez pracodawcę po konsultacji z przedstawicielami pracowników,
 • w porozumieniu zawartym z pracownikiem, albo
 • w poleceniu wykonywania pracy zdalnej.
 1. Pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością oraz kobietom w ciąży.
 2. Pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć pracownikowi niezbędne do pracy zdalnej materiały i narzędzia. Wykorzystywanie przez pracownika własnego sprzętu, materiałów i narzędzi będzie wymagało wypłaty ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu.
 3. Pracownik będzie miał prawo do okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni w roku.

Wraz z wejściem nowych przepisów w zakresie pracy zdalnej, przepisy o pracy zdalnej wynikające z przepisów Tarczy Antykryzysowej przestaną obowiązywać.

 

Kontrola trzeźwości

 1. Kontrola trzeźwości pracowników może przybrać formę kontroli prewencyjnej lub kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik jest w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu lub innych substancji.
 2. Pracodawca będzie miał obowiązek uregulować zasady kontroli prewencyjnej w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu oraz powiadomić pracowników o wprowadzeniu tych zasad 2 tygodnie wcześniej. Wprowadzane zasady będą musiały być uprzednio uzgodnione ze związkami zawodowymi.
 3. Kontrola trzeźwości będzie stosowana przez pracodawcę w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób lub ochrony mienia przy użyciu urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.
 4. Na żądanie pracodawcy badania trzeźwości będą przeprowadzone przez organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policję).
 5. Stan po użyciu alkoholu oznacza zawartość powyżej 0,2 ‰ stężenia alkoholu we krwi albo powyżej 0,1 mg stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
 6. Kontrole będą również możliwe wobec osób współpracujących z pracodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy B2B.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane