HRadar | Alert | Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

ПОСИЛАННЯ НА ВЕРСІЮ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ТЕКСТОМ

Zgodnie z zapowiedziami, w sobotę została opublikowana Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy obowiązują z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. Poniżej przedstawiamy podsumowanie zmian wprowadzanych ustawą.

AKTUALIZACJA: Na skutek nowelizacji, specustawą objęci są obywatele Ukrainy i ich małżonkowie, którzy wjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 r, niezależnie od tego którą granicę przekroczyli.

Ustawa określa zasady legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy przybyłych do Polski na skutek wojny bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., przez których rozumie się:

 • obywateli Ukrainy;
 • małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego.

Legalny pobyt dla obywateli Ukrainy i ich małżonków
Jeśli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na terytorium Polski i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r., czyli do dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zasada ta dotyczy również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przyjechali do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.

Pobyt obywatela Ukrainy nie zostanie zalegalizowany na powyższych zasadach, jeśli posiadał on:

 • zezwolenie na pobyt stały lub czasowy;
 • status rezydenta długoterminowego UE;
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
 • złożył lub zadeklarował złożenie wniosku o ochronę międzynarodową.

Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawi możliwości legalizacji pobytu na 18 miesięcy.

Rejestracja pobytu w siedzibie organu gminy
Osoby, które przekroczyły granicę i nie zostały odnotowane przez Straż Graniczną (nie mają stempla w paszporcie ani zgody komendant) muszą złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu w terminie do 60 dni od dnia wjazdu w siedzibie gminy.

PESEL dla obywateli Ukrainy
Obywatel Ukrainy ma prawo do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w dowolnej gminie.

Numer PESEL nadawany jest przez potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy dokumentem podróży, Kartą Polaka lub innym dokumentem ze zdjęciem, a w przypadku dzieci również aktem urodzenia.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
Obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce będzie legalny na podstawie specustawy będą mogli wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie będzie wydawane jednorazowo na okres 3 lat. Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy uprawniać będzie do legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Taki wniosek może być złożony dopiero po upływie 9 miesięcy oraz nie później niż 18 miesięcy legalnego pobytu licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Ułatwienie w zatrudnieniu
Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów specustawy lub dotychczasowych przepisów prawa, będą posiadali prawo do pracy na podstawie zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składanego przez pracodawcę w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Opieka medyczna i świadczenia dla obywateli Ukrainy
Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia. Dzieci i młodzież mogą zostać zapisane do polskich placówek – wystarczy, że rodzice zgłoszą się do najbliższej placówki i wypełnią stosowne dokumenty.

Obywatelom Ukrainy będą przysługiwać dodatkowe świadczenia, m.in. świadczenie wychowawcze i rodzinne. Dodatkowo, obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie w Polsce i posiadającemu numer PESEL przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych na osobę.

Pobierz alert w wersji PDF

 


Завантажити PDF 

Спеціальний акт про допомогу громадянам України

Як повідомлялося, у суботу було опубліковано Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Положення вказаного закону застосовуються з 24 лютого 2022 року. Нижче наводимо короткий огляд змін, внесених законом.

Оновлення: в результаті внесення поправок Закон про допомогу громадянам України поширюється на громадян України, які в’їхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, незалежно від того, який кордон вони перетнули при в’їзді до Польщі.

Закон визначає правила легалізації перебування та роботи громадян України, які з 24 лютого 2022 року прибули до Польщі внаслідок війни безпосередньо з території України, та під якими розуміються:

 • громадяни України;
 • подружжя громадян України, які не мають громадянства України.

Легальне перебування громадян України та їх подружжя
Якщо громадянин України законно в’їхав на територію Польщі та виявив бажання залишитися на території Республіки Польща, його перебування вважається законним протягом 18 місяців, з 24 лютого 2022 року, тобто
до 24 серпня 2023 року.

Це правило стосується і громадян України, які мають Карту поляка і прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року.

Перебування громадянина України не може бути легалізованим на зазначених умовах, якщо у нього були:

 • дозвіл на постійне або тимчасове перебування;
 • статус довгострокового резидента ЄС;
 • статус біженця або додатковий захист;
 • подав заяву про міжнародний захист.

Виїзд громадянина України з Польщі на термін понад 1 місяць позбавить можливості легального перебування протягом 18 місяців.

Реєстрація перебування за місцем розташування відповідної гміни (громади)
Особи, які перетнули кордон і не були взяті на облік прикордонною службою (не мають штампу в паспорті або дозволу коменданта прикордонної служби), повинні подати заяву про реєстрацію перебування протягом 60 днів з дня в’їзду до відповідної гміни (громади) за місцем свого перебування.

PESEL для громадян України
Громадянин України має право подати заяву на отримання номера PESEL в будь-якій гміні (громаді).

Номер PESEL присвоюється шляхом підтвердження особи громадянина України проїзним документом, Картою поляка або іншим документом з фотографією, а у випадку дітей – свідоцтвом про народження.

Надання дозволу на тимчасове перебування
Громадяни України, перебування яких у Польщі буде легальним на підставі спеціального закону, зможуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове перебування. Дозвіл видається одноразово на 3 роки. Надання дозволу на тимчасове перебування дасть вам право легально працювати без необхідності отримання дозволу на працевлаштування.

Таку заяву можна подати лише через 9 місяців і не пізніше 18 місяців легального перебування, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Сприяння працевлаштуванню
Громадяни України, які на законних підставах перебувають у Польщі згідно положень спеціального закону або чинних положень закону, матимуть право працювати на підставі повідомлення повітового управління праці про доручення роботи іноземцю, поданого роботодавцем протягом 14 днів з дня початку роботи.

Медичне обслуговування та пільги для громадян України
Кожен громадянин України, який легально перебуває в Польщі, матиме доступ до системи охорони здоров’я. Дітей та молодь можна зарахувати до польських закладів – батькам достатньо звернутись до найближчого закладу та заповнити відповідні документи.

Громадяни України матимуть право на додаткові пільги, в т.ч догдяд за дітьми та сімейна допомога. Крім того, громадянин України, який легально перебуває в Польщі та має номер PESEL, має право на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

Powiązane