HRadar | Newsletter HR | Maj 2022 r. | Jakie skutki dla pracodawców przyniesie zniesienie stanu epidemii?

Jakie skutki dla pracodawców przyniesie zniesienie stanu epidemii?

Stan epidemii trwa w Polsce od marca 2020 roku i zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia ma zostać zniesiony już 16 maja 2022 r. Obowiązujący dotychczas stan epidemii ma zostać zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Należy pamiętać, że większość obostrzeń wprowadzanych zostało na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wiec zniesienie stanu epidemii nie będzie oznaczało zniesienia wszystkich zasad wprowadzonych podczas epidemii.

Jak w praktyce zniesienie stanu epidemii wpłynie na pracodawców i pracowników?

 • Pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej na podstawie art. 3 ust. 1 specustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 r..
 • Ważność wszystkich badań profilaktycznych pracownika, która upłynęła po 7 marca 2020 r. w dalszym ciągu podlega przedłużeniu na okres do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Pracodawca w dalszym ciągu może udzielić pracownikowi niewykorzystanego w poprzednich latach urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30 dni w terminie przez siebie wskazanym i z pominięciem planu urlopów.
 • Cudzoziemcy przebywający w Polsce, których zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowe czy krótkoterminowe tytuły pobytowe wygasły w trakcie pandemii, w dalszym ciągu mają przedłużony legalny pobyt do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Okres ważności zezwoleń na pracę cudzoziemców, które wygasły w czasie pandemii jest nadal wydłużony do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy dotyczącej sygnalistów. Nowy projekt jest odpowiedzią na zastrzeżenia, które budziła wersja opublikowana pod koniec 2021 roku. Najważniejsze zmiany:

 1. Obowiązek wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń ma dotyczyć podmiotów prawnych, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 50 osób. Pierwszy projekt ustawy mówił o pracodawcach.
 2. Niedopełnienie obowiązku ustanowienia procedury wewnętrznej albo wprowadzenie procedury naruszającej przepisy będzie zagrożone wyłącznie karą grzywny.
 3. Wobec sygnalisty nie mogą być podjęte próby i groźby zastosowania działań odwetowych takich jak m.in. mobbing czy dyskryminacja.
 4. Kwota minimalnego odszkodowania za szkodę poniesioną przez sygnalistę na skutek zgłoszenia podniesiono do wysokości co najmniej przeciętnego wynagrodzenia.
 5. Doprecyzowano również termin na przeprowadzenie konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami osób świadczących pracę, które mają trwać od 7 do 14 dni licząc od dnia przedstawienia projektu procedury wewnętrznej.

Realizacja obowiązku ustalenia procedury wewnętrznej przez podmioty prywatne zatrudniające od 50 do 249 pracowników ma nastąpić do dnia 17 grudnia 2023 r. Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od jej ogłoszenia.

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy doczekała się kolejnej nowelizacji. Nowe postanowienia obowiązują z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

Najważniejsze zmiany:

 1. Został wydłużony czas na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają stempla w paszporcie potwierdzającego wjazd do Polski. Obywatele Ukrainy mają teraz 90 dni na złożenie takiego wniosku od dnia wjazdu do Polski.
 2. Obywatele Ukrainy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą do dnia 31 grudnia 2022 r. nie muszą wykazywać przy składaniu wniosku pobytowego, że spełnione zostały wymagane warunki wskazane w art. 142 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o cudzoziemcach.
 3. Obywatele Ukrainy mają możliwość wnioskowania o wizę krajową w Polsce. Takie rozwiązanie ma umożliwić obywatelom Ukrainy szybsze uzyskanie wizy krajowej, która pozwoli także na podróże po strefie Schengen. Szczegóły dotyczące wydawania wiz mają zostać określone w osobnym rozporządzeniu.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane