HRadar | HR Newsletter | Październik 2023 r.

Likwidacja telepracy
Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, warunki dotyczące telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie mogą być stosowane maksymalnie do 7 października 2023 roku i do tej daty pracodawcy powinni uchylić regulacje dotyczące telepracy. Po 7 października 2023 r. telepraca nie będzie możliwa, a pracowników i pracodawców będą obowiązywać odpowiednio przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Koszty sądowe w sprawach pracowniczych na nowych zasadach
Zgodnie z nowelizacją ustawy o kosztach sądowych, od dnia 28 września 2023 r. pracownicy zostali zwolnieni z jakichkolwiek opłat sądowych w I instancji. Dotychczas pracownicy byli zwolnieni z opłat, tylko gdy wartość roszczenia nie przekraczała 50 tysięcy złotych.

Na mocy nowych przepisów pracownicy są zobowiązani jedynie do opłaty od apelacji w wysokości 5% liczonych od wartości przedmiotu sporu ponad kwotę 50 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż 200 tysięcy złotych.

Mimo zwolnienia z opłat, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, w przypadku przegranej są zobowiązani do zwrotu zasądzonych kosztów procesu przeciwnikowi

Zwiększenie gwarancji zatrudnienia pracowników szczególnie chronionych
Przypominamy, że w dniu 22 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja zmieniająca ustawę o emeryturach pomostowych oraz niektóre inne ustawy, na mocy której pracownicy chronieni zyskali większą gwarancję zatrudnienia.

W przypadku postępowania o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne albo orzeczenia przywrócenia pracownika do pracy, sąd będzie nakładał na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika chronionego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Nowe zasady uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek
Od 15 września obowiązują nowe zasady w zakresie uczestnictwa pracowników w spółkach powstałych w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału. Zgodnie z nowelizacją jako formy uczestnictwa zostały określone:

  • prawo do wyznaczenia lub wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
  • prawo rekomendowania członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów;
  • prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych lub wszystkich członków rady nadzorczej albo rady dyrektorów.

Ponadto ustawa przewiduje dwa modele uczestnictwa pracowników:

  • w ramach negocjacji z zespołem negocjacyjnym reprezentującym pracowników;
  • w ramach wsparcia zespołu przedstawicielskiego (po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez właściwe ograny spółki przekształcanej, spółek łączących się lub spółki dzielonej).

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane