Newsletter HR | marzec 2021 r.

Wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Rada Ministrów po raz kolejny wydłużyła okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów zasiłek będzie przyznawany do dnia 14 marca 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, oraz starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, spowodowanej zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zakrywanie ust i nosa możliwe tylko za pomocą maseczki

27 lutego 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W rozporządzeniu wydłużono okres obowiązywania obecnych obostrzeń (w tym związanych z zakazami prowadzenia działalności gospodarczej) do dnia 14 marca 2021 r.

Nowe brzmienie przepisów precyzuje obowiązek zakrywania ust i nosa – od 27 lutego 2021 r. zakrywanie ust i nosa możliwe jest tylko za pomocą maseczki (rozporządzenie nie wskazuje na konkretny rodzaj maseczki). Nie jest już dozwolone zakrywanie ust i nosa przyłbicą, częścią garderoby lub innymi zamiennikami. Powyższe zmiany powinny zostać przestrzegane również w zakładzie pracy.

Tarcza Branżowa została przedłużona o kolejny miesiąc

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłużające i poszerzające instrumenty wsparcia z tzw. Tarczy Branżowej o kolejny miesiąc. W ramach kolejnej odsłony Tarczy Branżowej przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o:

  • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r. – okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca,
  • dofinansowania wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wypłaty świadczenia postojowego,
  • dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców – dotacja będzie mogła być udzielona maksymalnie dwukrotnie lub trzykrotnie, w zależności od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, którą wykonuje dany przedsiębiorca.

Rozporządzenie wprowadza także zmiany w zakresie wykazywania wymaganego spadku obrotów gospodarczych. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów przedsiębiorcy będą mogli wykazać spadek przychodów na trzy sposoby – (1) w odniesieniu do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc składania wniosku lub 2) analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także w odniesieniu do (3) września 2020 r.

Urlopy na kwarantannie – nowe stanowisko ministerstwa

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii doprecyzowało dotychczasowe stanowisko dotyczące korzystania przez pracowników z urlopu wypoczynkowego w czasie kwarantanny. Dotychczas resort stał na stanowisku, że pracodawca nie może pozytywnie rozpatrzeć takich wniosków urlopowych. Najnowsze stanowisko dopuszcza już taką możliwość – urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny może być udzielony, jednakże tylko tym pracownikom, którzy wykonują pracę zdalną.

Mimo, że kwarantanna nie jest równoznaczna z okresem niezdolności do pracy, to czas, w którym pracownik pozostaje w odosobnieniu rozliczany jest w podobny sposób jak okres choroby pracownika. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Tarcza Antykryzysowa dopuszcza również możliwość wykonywania pracy zdalnej w czasie kwarantanny (co istotne, nie jest to obowiązek pracownika, a jedynie uprawnienie). Praca zdalna w czasie kwarantanny wykonywana jest za zgodą pracodawcy, na wniosek pracownika.

W świetle nowego stanowiska resortu pracownicy, którzy mają możliwość wykonywania pracy zdalnej mogą złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego na czas objęcia kwarantanną. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie kwarantanny nie zwalnia ich jednak z obowiązku przestrzegania wszystkich restrykcji i pozostania w domu. Wykorzystanie urlopu będzie jednak dla pracownika korzystniejsze finansowo, niż pobieranie zasiłku chorobowego.

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych – senacki projekt ustawy

Senat podjął inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt nowelizacji ma na celu zapewnienie osobom samozatrudnionym pełniejszej realizacji prawa do wypoczynku, poprzez przyznanie samozatrudnionym tzw. „ulgi na wypoczynek”. Ulga na wypoczynek ma być realizowana poprzez obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne o 50% w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, mając na względzie stan finansów publicznych proponuje się, aby przewidziane rozwiązanie stosowane było wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców o niskim przychodzie. Beneficjentem ulgi na wypoczynek byliby wyłącznie przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chęci skorzystania z ulgi, wynosił nie więcej niż 60 000 zł. Z ulgi będą mogli skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Projekt został wniesiony do sejmu, obecnie jest na etapie opiniowania przez Biuro Analiz Sejmowych.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane