HRadar | Alert | Jak zatrudnić obywateli Ukrainy?

Посилання на версію інформації українською мовою знаходиться під текстом

 

Polskie firmy tworzą miejsca pracy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Zatrudnienie oferowane jest rodzinom Ukraińców już pracujących w Polsce i tym, którzy w ostatnich dniach zdecydowali się na ucieczkę z kraju.

Jakie kroki należy podjąć żeby zatrudniać zgodnie z prawem?

 1. Zweryfikować podstawę pobytu

Legalność pobytu wpływa na legalność pracy. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę mogą przebywać w Polsce legalnie na podstawie:

 • ruchu bezwizowego (90 dni pobytu) – stempel w paszporcie biometrycznym potwierdzający datę wjazdu
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C) – naklejka wizowa w paszporcie biometrycznym
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy (15 dni) – udzielana cudzoziemcom, którzy przekroczyli granicę na podstawie dowodu osobistego lub paszportu wewnętrznego.

Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o ochronę międzynarodową (ochrona uzupełniająca) nie mogą podejmować zatrudnienia przez pierwsze 6 miesięcy rozpatrywania wniosku.

Cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę na podstawie zgody komendanta, po 15 dniach będą musieli zalegalizować pobyt. Być może zostaną wprowadzone ułatwienia w tym zakresie.

AKTUALIZACJA: Urząd do Spraw Cudzoziemców w najnowszym komunikacie wskazał, że osoby, które przekroczyły granicę nie muszą rejestrować swojego pobytu. Urząd zapewnia, że ich pobyt jest legalny.

 1. Zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

Obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce mogą pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy. Jest to najszybszy sposób legalizacji zatrudnienia, który pozwala na wykonywanie pracy maksymalnie przez 24 miesiące. Praca może być wykonywana na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.

Oświadczenie jest rejestrowane przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Wniosek może być złożony online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Wnioski powinny być rozpatrzone w 7 dni, ale należy oczekiwać że czas rozpatrywania ulegnie wydłużeniu. Przed wojną w Ukrainie rejestracja trwała od 2 do 3 tygodni.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy
 • kopia wszystkich stron paszportu cudzoziemca (strony ze stemplami)
 • dowód uiszczenia opłaty za rejestrację oświadczenia – 30 zł
 • ewentualnie: pełnomocnictwo

Więcej informacji na stronie:  https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1610

Cudzoziemiec będzie mógł rozpocząć pracę dopiero po wpisaniu oświadczenia do rejestru. Umowa o pracę lub umowa zlecenie nie może być wykonywana przed uzyskaniem pozytywnej decyzji.

Zarejestrowane oświadczenie i kopia paszportu cudzoziemca muszą być przechowywane w aktach osobowych pracownika przez cały okres zatrudnienia.

 1. Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt

Pracodawcy powinni weryfikować legalność pobytu także po uzyskaniu decyzji legalizującej pracę. Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wizy powinni, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt. Wnioski składane są do właściwych urzędów wojewódzkich.

Po złożeniu wniosku, pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny przez cały czas trwania procedury. Potwierdzeniem złożenia wniosku w terminie jest stampila w paszporcie. Dotychczas czas rozpatrywania wniosków wynosił od 3 do 7 miesięcy w zależności od województwa.

Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00210#6

Pobierz alert w wersji PDF

 


Завантажити PDF 

ЯК ПРАЦЕВЛАШТУВАТИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ?

Польські компанії створюють робочі місця для українських громадян, що рятуються від війни. Працевлаштування пропонується сім’ям українців, вже працюючих в Польщі, і тим, хто в останні дні вирішив залишити країну.

Які кроки необхідно зробити для легального працевлаштування?

 1. Перевірити основу для перебування

Легальність проживання впливає на легальність роботи. Громадяни України, що перетнули кордон, можуть знаходитися в Польщі на законних підставах:

 • безвізовий режим (90 днів перебування) – штамп у біометричному паспорті, що підтверджує дату в’їзду;
 • національна віза (D) або шенгенська віза (C) – візова наклейка у біометричному паспорті
 • дозвіл командира прикордонної служби, виданий при перетині кордону (15 днів) – видається іноземцям, що перетинають кордон на підставі посвідчення особи або внутрішнього паспорта.

Іноземці, що подали заяву про надання міжнародного захисту (додаткового захисту), не можуть влаштовуватися на роботу впродовж перших 6 місяців після розгляду заяви.

Іноземці, що перетнули кордон на підставі дозволу коменданта, повинні будуть легалізувати своє перебування через 15 днів. Процедура може бути спрощена.

ОНОВЛЕНО: У своєму останньому повідомленні Управління у справах іноземців повідомило, що особам, що перетнули кордон, не треба реєструвати своє перебування. Управління гарантує, що їх перебування в країні законне.

 1. Зареєструвати заяву про доручення виконання робіт

Громадяни України, які легально проживають у Польщі, можуть працювати на підставі зареєстрованої заяви про доручення виконання робіт. Це найшвидший спосіб легалізації працевлаштування, який дозволяє працювати до 24 місяців. Робота може виконуватись на підставі трудового договору та договору доручення.

Заява реєструється роботодавцем у центрі зайнятості повіту. Заяву можна подати онлайн на сайті www.praca.gov.pl

Заявки повинні бути оброблені протягом 7 днів, але очікується, що час обробки буде збільшуватися. До війни в Україні реєстрація займала від 2 до 3 тижнів.

До заяви мають бути додані такі документи:

 • заява роботодавця про відсутність судимості,
 • копія всіх сторінок паспорта іноземного громадянина (сторінки з печатками),
 • підтвердження оплати реєстраційного збору за декларацію – 30 злотих,
 • альтернативний варіант: довіреність.

Більше інформації на сайті: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1610

Іноземець зможе розпочати роботу лише після того, як заяву буде внесено до реєстру. Трудовий договір чи договір доручення не може бути оформлений до отримання позитивного рішення.

Зареєстрована заява та копія паспорта іноземця повинні зберігатися в особистій справі працівника протягом усього періоду роботи.

 1. Допомога в отриманні посвідки на проживання

Роботодавці повинні перевіряти законність перебування також після отримання рішення, яке легалізує роботу. Іноземці, які перебувають у Польщі на підставі безвізового режиму або візи, повинні не пізніше останнього дня свого законного перебування в Польщі подати заяву на отримання посвідки на проживання. Заяви подаються до відповідних воєводських управлінь.

Після подання заяви, перебування іноземця у Польщі є законним протягом усієї процедури. Штамп у паспорті підтверджує, що заява була подана вчасно. До цього часу термін розгляду заяв становив від 3 до 7 місяців, залежно від воєводства.

Більше інформації на сайті: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00210#6

 

Powiązane