Newsletter HR | listopad 2021 r.

Nowe narzędzia kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS
Z dniem 5 października 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) zyskał nowe uprawnienia w zakresie kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich, które mają zapobiec nadużyciom ze strony ubezpieczonych. Kierując ubezpieczonego na kontrolne badania lekarskie ZUS będzie mógł przesłać ubezpieczonemu zawiadomienie o terminie takiego badania nie tylko w tradycyjny sposób, ale również:

  • na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych oraz na profil informacyjny w systemie teleinformacyjnym ZUS;
  • przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem tzw. publicznej usługi hybrydowej, jak również przez operatora pocztowego;
  • przez pracowników ZUS lub inne upoważnione osoby albo za pośrednictwem pracodawcy.

W zależności od wybranej formy ZUS przekaże zawiadomienie odpowiednio:

  • na piśmie w postaci elektronicznej;
  • na piśmie w postaci papierowej;
  • na piśmie w postaci papierowej, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych; zawiadomienie może być przekazane telefonicznie, jeżeli numer telefonu ubezpieczonego jest znany podmiotowi dokonującemu doręczenia.

Zawiadomienie na piśmie w postaci papierowej przesyłane jest na adres pobytu ubezpieczonego w okresie czasowej niezdolności do pracy, wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

Dostęp przedstawiciela związku zawodowego do danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS
Urząd Ochrony Danych Osobowych („UODO”) potwierdził w swoim najnowszym stanowisku (opublikowanym w dniu 3 listopada 2021 r.), że przedstawiciel związku zawodowego, wyznaczony przez ten związek do udziału w opiniowaniu przyznawania indywidualnych świadczeń z ZFŚS, może, a wręcz powinien mieć dostęp do danych osobowych zawartych we wnioskach o przyznanie takich świadczeń (dotyczy to również wniosków składanych przez emerytów – byłych pracowników, uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS).

Powyższe stanowisko dotyczy jednak konkretnej sytuacji, w której omawiane umocowanie wynika z przepisów regulaminu ZFŚS, upoważniających związek zawodowy do wyznaczenia ze swojego grona takiego przedstawiciela. Warto jednocześnie wskazać, że zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem UODO omawiane uprawnienie nie przysługuje jakimkolwiek innym przedstawicielom związku zawodowego, a w szczególności podstawą przetwarzania takich danych osobowych przez związek zawodowy nie są przepisy ustawy o związkach zawodowych.

Emerytura stażowa
Do Sejmu trafił zainicjowany przez NSZZ “Solidarność” obywatelski projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 Projekt zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego tzw. emerytury stażowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu:

  • uprawnionymi do emerytury stażowej byłyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.;
  • emerytura stażowa przysługiwałaby po osiągnięciu stażu pracy wynoszącego 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, niezależnie od osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn);
  • wysokość emerytury stażowej nie może być niższa od najniższego świadczenia emerytalnego, określonego w art. 85 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie, co do zasady, jest to kwota 1.250 zł miesięcznie); nie będzie więc możliwości jej przyznania w sytuacji, w której dana osoba nie zgromadziła na swoim koncie wystarczającej wartości składek na ubezpieczenie emerytalne;
  • po spełnieniu powyższych kryteriów ubezpieczony miałby prawo do dokonania wyboru momentu zakończenia pracy zarobkowej, mogąc oczywiście kontynuować pracę zarobkową po osiągnięciu ww. stażu pracy tak, aby zwiększyć wysokość świadczenia emerytalnego.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane