Legal Alert | Tarcza Branżowa – dodatkowe formy pomocy przedsiębiorcom

W najbliższych dniach wejdzie w życie nowa odsłona Tarczy Antykryzysowej, dedykowana przedsiębiorcom, których działalność została najbardziej dotknięta przez drugą falę pandemii. Pomoc na podstawie nowych przepisów będzie przyznawana w oparciu o przeważający rodzaj działalności przedsiębiorcy oznaczony wskazanymi w ustawie kodami PKD.

Z rozwiązań Tarczy Branżowej będę mogli skorzystać przedsiębiorcy reprezentujący branże:

 • gastronomiczną,
 • kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
 • sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
 • turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty
 • zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
 • transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
 • edukacyjną,
 • cateringową,
 • usług pralniczych.

Rozwiązania przewidziane w Tarczy Branżowej obejmują:

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
Ustawa przewiduje dodatkowe świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP będzie przyznawane w wysokości 2000 złotych (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie może być przyznane maksymalnie na okres 3 miesięcy. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy prowadzili na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarczą z branży oznaczonej kodem PKD wymienionym w art. 15gga Tarczy Antykryzysowej.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest uzyskanie w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dofinansowanie nie będzie przysługiwać w stosunku do pracowników, zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku lub których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 28 lutego 2021 r.

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną udzielaną w związku z COVID-19 na podstawie Ram Tymczasowych Komisji Europejskiej.

Branżowe świadczenie postojowe

Ustawa wprowadza dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe przyznawane osobom, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą w branżach dotkniętych restrykcjami. Dodatkowe świadczenie postojowe, będzie wypłacane:

 1. osobom, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, jeżeli przychód z prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 r.
 2. osobom, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z., 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z., 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z., 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z., 90.02.Z., 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z., 96.04.Z, jeżeli przychód z prowadzonej działalności w październiku albo listopadzie był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez ZUS, na wniosek przedsiębiorcy. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. Wnioski będą mogły być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Dotacja branżowa
Ustawa wprowadza jednorazową dotację udzielaną mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczonej kodem PKD wymienionym w art.15zze4 Tarczy Antykryzysowej. Warunkiem otrzymania dofinansowania, jest odnotowanie spadku przychodu o 40% z tej działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. w porównaniu do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5.000 złotych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli przedsiębiorca wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Zwolnienie ze składek ZUS
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branżach wskazanych w art. 31zo ust. 10 Tarczy Antykryzysowej mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z tytułu składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

Nowy termin składania wniosków
Wydłużono do dnia 10 czerwca 2021 r. okres składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15g, art. 15ga, art. 15gg Tarczy Antykryzysowej. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników będzie mogło być udzielone do 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w zakresie badań lekarskich
Przepisy ustawy wprowadzają zmiany w zakresie wykonywania obowiązkowych badań lekarskich. Orzeczenia wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dodatkowo, ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego przez innego lekarza, niż lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza utraci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane