HRadar | HR Newsletter | Sierpień 2023 r.

Wydłużenie terminu na przeprowadzenie szkoleń okresowych po odwołaniu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, wydłużony został termin przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że termin na przeprowadzenie szkoleń upłynie 28 grudnia 2023 r.

Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta 2 sierpnia 2023 r., podstawą do obliczenia odpisu na ZFŚS w drugim półroczu 2023 r. będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. – tj. 5104,90 zł.

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Wraz z początkiem sierpnia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt ustawy dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

Najważniejszą zmianą w nowym projekcie jest wydłużenie terminu wejścia a w życie przepisów dotyczących ustalenia wewnętrznych procedur u pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników. Termin na wprowadzenie procedur został wydłużony do 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia ustawy. Jest to dobra informacja dla pracodawców, ponieważ w dotychczasowym brzmieniu projektu przepisy te miały wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu ustawy.

Podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami Rządu, w 2024 r. ponownie czeka nas podwójna waloryzacja płacy minimalnej. Pracodawcy mogą spodziewać wzrostu płacy minimalnej do wysokości:

  • 4 242 zł brutto – od 1 stycznia 2024 r., oraz
  • 4 300 zł brutto – od 1 lipca 2024 r.

Minimalna stawka godzinowa ma wrosnąć odpowiednio do:

  • 27,70 zl brutto – od 1 stycznia 2024 r., oraz
  • 28,10 zl brutto – od 1 lipca 2024 r.

Nowe orzeczenie Sadu Najwyższego w sprawie wypadków przy pracy podczas przerwy

W omawianym stanie faktycznym pracownik w trakcie przerwy w pracy spożył przygotowany w domu posiłek, który spowodował silne zatrucie pokarmowe, a w konsekwencji zgon pracownika. W wyroku z dnia 28 czerwca 2023 r. o sygnaturze I PSKP 28/22 Sąd Najwyższy orzekł, że do uznania, że doszło do wypadku przy pracy w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce podczas zwykłych czynności pracowniczych – takich jak spożywanie posiłków – nie jest konieczne wykazanie funkcjonalnego związku między pracą a wypadkiem. Krótka przerwa w pracy na spożycie posiłku, w ocenie SN, nie zrywa tego związku. Śmierć w wyniku zatrucia pokarmowego, do którego doszło w trakcie przerwy w pracy, jest wypadkiem przy pracy.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane