HRadar | Newsletter HR | Czerwiec 2022 r. | Nowy projekt ustawy dotyczący wdrożenia tzw. dyrektyw work-life balance

Nowy projekt ustawy dotyczący wdrożenia tzw. dyrektyw work-life balance
6 czerwca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy mający na celu implementacje dwóch dyrektyw związanych z tzw. work-life balance. Państwa członkowskie UE mają czas na implementację dyrektyw do 2 sierpnia 2022 r.

Rozwiązania dla pracowników będących rodzicami:

 1. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony do:
 • 41 tygodni– w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 43 tygodni– w przypadkach porodu mnogiego.
 1. Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny lub osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga wsparcia ze względów medycznych. Wniosek pracownika będzie musiał być złożony przynajmniej 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
 2. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w danym roku kalendarzowym. W okresie tego zwolnienia pracownik ma zachować prawo do połowy wynagrodzenia.
 3. Skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego z 24 miesięcy do 12 miesięcy liczonych od dnia narodzin dziecka.
 4. Uelastycznienie organizacji pracy na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do 8. roku życia.

Inne proponowane zmiany:

 1. Dodatkowe 15-minut przerwy w pracy dla pracowników pracujących dłużej niż 9h i kolejne 15 min dla pracujących dłużej niż 16 h.
 2. Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę formy zatrudnienia na taką, która ma bardziej przewidywalne lub bezpieczniejsze warunki pracy. Nie będzie to dotyczyło pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny. W przypadku odmowy, pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę nieuwzględnienia wniosku.
 3. Szkolenia pracowników (w przypadku, gdy pracodawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia) niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy odbywać się będą na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy.
 4. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Wyjątkiem od tej zasady będzie zawarcie umowy o zakazie konkurencji.

 

Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Nowelizacja ustawy o PPK została ogłoszona 20 maja 2022 r, a większość nowych przepisów weszło w życie 4 czerwca 2022 r. Zmiany mają na celu uproszczenia prowadzenia PPK.

Najważniejsze zmiany:

 1. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla nowego pracownika będzie możliwe po upływie 14 dni zatrudnienia, ale nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.
 2. Pracodawcom i zleceniodawcom będącym płatnikami składek bez „numeru identyfikacyjnego” NIP lub REGON zostanie nadany status podmiotu zatrudniającego.
 3. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla pracownika między 55 a 70 rokiem życia ma być każdorazowo poprzedzone wnioskiem pracownika.
 4. Deklaracja wpłaty dodatkowej do PPK będzie obowiązywała od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ona złożona.

 

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 r.
Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie dwukrotnego wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku. Taki wzrost spowodowany jest niewątpliwie rekordową inflacją, a zgodnie z ustawowymi gwarancjami, jeżeli inflacja przekracza 5 proc., to płaca minimalna powinna być zwaloryzowana dwa razy.

Zgodnie z zapowiedziami, przyszłoroczna waloryzacja nastąpi dwuetapowo. Od 1 stycznia 2023 r.  minimalne wynagrodzenie wyniesie 3383 zł brutto, a od 1 lipca 2023 r. wzrośnie do 3450 zł brutto.

 

Kolejna nowelizacja tzw. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Pracodawcy powierzający pracę obywatelom Ukrainy na podstawie art. 22 ust. 1 specustawy zobowiązani będą do podania w powiadomieniu powiatowego urzędu pracy:

 • miesięczną lub godzinowa stawkę wynagrodzenia,
 • wymiaru czasu pracy powierzanej cudzoziemcom, lub
 • liczby godzin pracy powierzanej cudzoziemcom.

Celem nowelizacji jest zagwarantowanie cudzoziemcom pracy na warunkach nie gorszych, niż wskazane w powiadomieniu.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane