HRadar | HR Newsletter | Marzec 2024 r.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy
W lutym weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nowelizacją legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce został przedłużony do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przypominamy, że przedłużenie legalnego pobytu dotyczy obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., jak i tych, których pobyt w Polsce był legalny przed tą datą na podstawie ruchu bezwizowego, wiz krajowych, wiz Schengen, zezwoleń na pobyt czasowy.

Zgodnie z zapowiedziami, planowana jest już kolejna nowelizacja przedłużająca pobyt obywateli Ukrainy do dnia 4 marca 2025 r.

Maksymalna kwota odpisu podstawowego na ZFŚS oraz świadczenia urlopowego
Pod koniec lutego zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. Oznacza to, że znamy już wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS oraz świadczenia urlopowego w 2024 r., które wynoszą maksymalnie 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

W 2024 r. odpis podstawowy i świadczenie urlopowe wyniosą odpowiednio 2417,14 zł (tj. 37,5 % liczone od kwoty 6445,71 zł).

Wyrok TSUE w sprawie wskazywania przyczyny wypowiedzenia umów zawartych na czas określony
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym w sprawie o przyznanie odszkodowania pracownikowi, który był zatrudniony w spółce na podstawie umowy na czas określony. Pracodawca wypowiedział umowę na czas określony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, pracodawca nie wskazał przyczyny wypowiedzenia. Zdaniem pracownika pracodawca naruszył takim działaniem przepisy UE o niedyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę.

W dniu 20 lutego 2024 r. Trybunał wydał wyrok w odpowiedzi na zadane pytania (sygn. C‑715/20), zgodnie z którym brak podania przyczyny ogranicza prawo pracownika do sądu, ponieważ pracownik nie może ocenić czy warto wystąpić z roszczeniem przeciw pracodawcy. Zdaniem TSUE tymczasowy charakter pracy nie uzasadnia mniej korzystnego traktowania pracowników zatrudnionych na czas określony.

Wyrok zdezaktualizował się ze względu na nowelizację kodeksu pracy, która miała miejsce w 2023 r. i przewiduje obowiązek uzasadniania wypowiedzeń również w przypadku umów zawartych na czas określony. Przypominamy również, że obecnie kodeks pracy przewiduje obowiązek uzasadniania wypowiedzeń umów zawartych na okres próbny, choć tylko w szczególnych przypadkach.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane