Tax Alert | Polski Ład – Pakiet zmian ograniczających transfer dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi

Obok zaostrzenia sankcji w przypadku nierynkowego wynagrodzenia transakcji z podmiotami powiązanymi, Polski Ład wprowadza także szereg rozwiązań przeciwdziałających transferowi dochodu pomiędzy podatnikami w inny sposób niż poprzez ustalenie nierynkowych cen:

Rezydencja podatkowa spółek dla celów CIT

 • Miejsce efektywnego zarządu poza granicami Polski przestaje być wyznacznikiem zagranicznej rezydencji podatkowej osób prawnych;
 • Polskim rezydentem podatkowym stają się zagraniczne podmioty jeżeli osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce:
  • zasiadają w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających zagranicznego podmiotu (np. członkowie zarządu, rady nadzorczej), lub
  • w sposób faktyczny (w tym pośrednio) prowadzą bieżące sprawy tego podmiotu.
 • Nowe zasady ustalenia rezydencji podatkowej mają zastosowanie gdy kraj siedziby zagranicznego podmiotu:
  • Nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) z Polską: Andora, Argentyna, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Kolumbia, Liechtenstein, Monako, Paragwaj, Peru, San Marino, Wenezuela;
  • UPO z Polską jest oparte o modelową konwencję OECD z 2017 roku (np. nieratyfikowany protokół do UPO z Holandią);
  • UPO jest zmienione przez MLI jeśli kraj siedziby wybrał odpowiednią zmianę: Australia, Dania, Egipt, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania.
 • Zmiana sposobu ustalenia rezydencji podatkowej spółek zagranicznych może doprowadzić do podwójnego opodatkowania (gdyż kraj siedziby zagranicznego podmiotu zapewne także będzie uważał go za swojego rezydenta podatkowego).

Koszty „ukrytej dywidendy” NKUP

 • Z kosztów podatkowych wyłączone mają zostać należności wypłacane na rzecz podmiotów powiązanych także pośrednio, które kwalifikowane są jako tzw. „ukryta dywidenda” (tj. szeroko pojęte świadczenia, które ze względów podatkowych nie są wypłacane w postaci dywidendy, lecz z innego tytułu, np. z tytułu usług, finansowania dłużnego, itp.)
 • Według MF jako „ukrytą dywidendę” należy kwalifikować m. in:
  • płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • transakcje o nierynkowym charakterze,
  • nadmierne zadłużenie z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych,
  • użytkowanie przez podatnika majątku wytransferowanego do podmiotów powiązanych.

 Koszty finansowania transakcji kapitałowych NKUP

 • Z kosztów podatkowych wyłączone mają zostać także koszty finansowania dłużnego poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe.
 • Projekt ustawy przykładowo wymienia, że chodzi o nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego, wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Opodatkowanie 19% CIT tzw. „przerzuconych dochodów”

 • Planuje się opodatkowanie dochodu w formie należności wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu świadczenia niektórych usług niematerialnych, należności licencyjnych, kosztów finansowania dłużnego, przeniesienia ryzyka niewypłacalności oraz przeniesienia funkcji, aktywów lub ryzyk.
 • Należności te mają być opodatkowane 19% CIT u podmiotu wypłacającego należności, niezależnie od podatku u źródła obciążającego beneficjenta należności. Podmiot wypłacający może jednak obniżyć swój podatek o pobrany podatek u źródła.
 • Podatek będzie należny po spełnieniu określonych warunków, m in.:
 • Należności są wypłacane na rzecz podmiotu pośredniczącego (tj. podmiotu, który przekazuje należności do innych beneficjentów, np. w formie dywidendy),
 • Należności te stanowią co najmniej 50% przychodów podmiotu pośredniczącego,
 • Należności te, łącznie z innymi kosztami z podobnych tytułów wypłaconych na rzecz wszystkich podmiotów (w tym niepowiązanych), stanowią co najmniej 3% sumy kosztów podatkowych podmiotu wypłacającego,
 • Podmiot pośredniczący jest faktycznie opodatkowany CIT efektywną stawką 14,25% lub niższą (łącznie od wszystkich dochodów w danym roku, nie tylko od należności od podmiotów powiązanych),
 • Podmiotem pośredniczącym nie jest podmiot podlegający opodatkowaniu od dochodów światowych w UE lub EOG, prowadzący tam istotną rzeczywistą działalność gospodarczą (szereg warunków musi być spełnionych).

Zmiany w zakresie zagranicznych podmiotów kontrolowanych (CFC):

 • Poszerzono zakres przepisów CFC obejmując nimi także podmioty, w których polski podatnik posiada udziały łącznie z innymi polskimi podatnikami, w tym podmiotami niepowiązanymi. Podmioty te powinny mieć bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w CFC;
 • Poszerzono katalog przychodów pasywnych, które powodują opodatkowanie CFC po przekroczeniu progu 33% (przychodów pasywnych względem wszystkich przychodów) o przychody z:
 1. niektórych usług niematerialnych;
 2. najmu, dzierżawy, itp.;
 3. praw autorskich, patentów itp. uwzględnionych
  w cenie sprzedaży produktów lub usług
  ;
 4. sprzedaży towarów na rzecz podmiotów powiązanych;
 5. odsprzedaży towarów zakupionych od podmiotów powiązanych.
 • Określono próg zagranicznego podatku powodującego opodatkowanie CFC jako efektywnego podatku niższego o co najmniej 25% od podatku polskiego.
 • Poszerzono katalog CFC o podmioty nieosiągające wymaganego progu przychodów pasywnych (33%), których:
 1. przychody pasywne są niższe niż 30% sumy wartości aktywów „pasywnych” (m. in. udziałów, nieruchomości lub ruchomości, WNiP, należności z tytułu dochodów pasywnych), a jednocześnie aktywa „pasywne” stanowią co najmniej 50% wartości wszystkich aktywów; lub
 2. dochód przekracza dochód wyliczony jako: (wartość bilansowa aktywów + roczne koszty zatrudnienia + zakumulowane odpisy amortyzacyjne) x 20%, a jednocześnie więcej niż 25% przychodów pochodzi z transakcji z podmiotami powiązanymi.

W przypadku opodatkowania CFC podmiotu (a) dochodem CFC jest 8% wartości bilansowej wszystkich aktywów tego podmiotu (a więc dochód CFC powstaje nawet jeżeli CFC nie osiąga żadnych przychodów). W przypadku podmiotu (b) opodatkowaniu CFC podlegają wszystkie dochody osiągnięte przez CFC niezależnie od ich źródła.

Pobierz Alert w wersji PDF

Powiązane