Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji 10 września 2020 roku pojawił się projekt rozporządzenia określającego dokumenty, których Zamawiający będą mogli żądać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od Wykonawców (Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy; dalej „Rozporządzenie”).

GŁÓWNE NOWOŚCI:

  • Wykonawcy przynależący do tej samej grupy kapitałowej będą mogli złożyć oferty w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie będą podlegać wykluczeniu z niego, jeżeli złożą oświadczenie w tym zakresie i załączą do niego dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy;
  • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej co do zasady składać będzie tylko podmiot, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego;
  • Zamawiający może w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żądać przedłożenia informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • nie będzie konieczne składanie oświadczeń, które stanowią potwierdzenie informacji złożonych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (dalej „JEDZ”), zastąpi je oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
  • okres ważności dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie liczony od dnia złożenia ofert lub dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub od dnia złożenia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia;
  • Wykonawca może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum tylko w zakresie, w jakim faktycznie zrealizował roboty budowlane, usługi lub dostawy.

Pobierz alert w wersji PDF

Powiązane