Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 3.10.2019 r. (C-267/18)

W najnowszym Kwartalniku PZP ukazała się Glosa autorstwa Żanety Urbaniak.

Przedmiotem glosowanego orzeczenia jest odpowiedź na pytanie prejudycjalne: „Czy art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy nr 2014/14UE można interpretować w ten sposób, że rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu tego, że część robót została zlecona podwykonawcom bez zgody instytucji zamawiającej, stanowi znaczące lub uporczywe niedociągnięcie w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, które prowadzi do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?”.

Artykuł 57 ust. 4 Dyrektywy stanowi podstawę dla państw członkowskich do ukształtowania we własnym zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przesłanki wykluczenia określone w art. 57 ust. 4 Dyrektywy mogą stanowić obligatoryjne lub fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania.

Bez względu na charakter, jaki zostanie nadany przesłankom wykluczenia z postępowania przez państwa członkowskie, w przypadku ich zaistnienia w stanie faktycznym określonej sprawy po stronie wykonawcy (na etapie przygotowania i złożenia ofert) oraz po stronie zamawiającego (na etapie badania i oceny ofert) aktualizują się określone obowiązki, od których zrealizowania uzależnione jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. w szczególności właściwa podmiotowa weryfikacja wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełną wersję publikacji można pobrać TUTAJ

Powiązane