Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17.5.2019 r. (IV CSK 69/18)

W najnowszym Biuletynie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ukazała się Glosa autorstwa Żanety Urbaniak.

W świetle art. 192 ust. 3 w związku z art. 198f ust. 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zawarcie, a nawet wykonanie umowy, które jest dalszym etapem, następującym po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie stoi na przeszkodzie merytorycznemu rozpoznaniu skargi, a w razie stwierdzenia zasadności zarzutów, jej uwzględnienia.
(postanowienie z dnia 17 maja 2019 r., IV CSK 69/18, J. Grela, M. Manowska, K. Zaradkiewicz, nie publ.)

Glosa ma charakter aprobujący.

Glosatorka zgodziła się z argumentacją zawartą w uzasadnieniu glosowanego postanowienia. Omówiła wynikające z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.– dalej: Pr.z.p.) minimalne okresy zawieszenia możliwości zawarcia umowy po wyborze wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przyjęty w art. 183 ust. 1 Pr.z.p. zakaz zawierania umów do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zauważyła, że zakaz ten nie rozciąga się na postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Izby do sądu powszechnego, co znacznie osłabia przepisy o skardze do sądu.

Autorka glosy zgodziła się z poglądem, że zawarcie przez zamawiającego umowy na realizację przedmiotu zamówienia publicznego po wydaniu przez Izbę orzeczenia w przedmiocie odwołania nie stanowi przyczyny uzasadniającej umorzenie postępowania wywołanego skargą z powodu zbędności wydania wyroku. W jej ocenie, Sąd Najwyższy trafnie przyjął, że wynikająca z art. 198d Pr.z.p. zasada związania zakresem skargi, zgodnie którą w postępowaniu wywołanym skargą nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami, ulega modyfikacji w wyniku odpowiedniego stosowania art. 383 zdanie drugie k.p.c. w tym postępowaniu (na podstawie art. 198a ust. 2 Pr.z.p.). Oznacza to, że w przypadku zmiany okoliczności sprawy polegającej na zawarciu umowy o zamówienie publiczne po wydaniu orzeczenia przez Izbę, żądanie odwołującego może zostać zastąpione innym, które mieści się w katalogu rozstrzygnięć stypizowanych w art. 192 ust. 3 Pr.z.p., a w szczególności żądaniem stwierdzenia, że umowa została zawarta z naruszeniem przepisów.

Pełna wersja publikacji znajduje się TUTAJ

Powiązane