Legal Alert | Projekt nowych regulacji dotyczących maksymalnych cen energii dla MŚP oraz wybranych odbiorców sektora publiczno-socjalnego

I. Status prac

Sejm uchwalił ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa przewiduje zamrożenie cen energii elektrycznej dla wybranych odbiorców oraz wprowadzenie upustów na ceny energii dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wybranych odbiorców sektora publiczno-socjalnego.

Poniżej informacja na temat planowanych rozwiązań, bazująca na dostępnych na obecną chwilę informacjach. Ostateczne rozwiązania będą wynikać z przyjętych aktów prawnych i mogą występować różnice w stosunku do poniższej informacji. Obecnie nad ustawą pracuje Senat.

II. Jakie będą ceny maksymalne i upusty na cenę energii?

Projekt przewiduje ustalenie maksymalnych cen energii w wysokości:

  • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, zużywających energię w gospodarstwach domowych,
  • 785 zł/MWh – w przypadku innych odbiorców uprawnionych, m.in. MŚP oraz wybranych odbiorców sektora publiczno-socjalnego.

Ponadto, Projekt przewiduje wprowadzenie dodatkowych upustów za oszczędne użytkowanie przez MŚP energii w roku 2023. Warunkiem udzielenia upustu jest zużycie w 2023 r. nie więcej niż 90% średniorocznego wolumenu zużywanego w latach 2018-2022, zaś kwota zaś kwota upustu wynosi 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej w okresie 1 stycznia 2023 r.–31 grudnia 2023 r. Rozliczenie upustu następować ma roku 2024.

III. Dla jakiego okresu będą stosowane ceny maksymalne?

Przedsiębiorstwa energetyczne będą stosować ceny maksymalne co do zasady w okresie 1 grudnia 2022 r.–31 grudnia 2023 r., a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii/umowy kompleksowej po 23 lutego 2022 r. – także w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

Rozliczenie upustu tytułem ograniczenia przez MŚP w roku 2023 r. zużycia energii o 10% przewidziane jest z kolei na 2024 r.

IV. Kto będzie uprawniony do obniżonych cen energii

Z cen maksymalnych będą mogli skorzystać:

  1. odbiorcy końcowi dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu zużycia w gospodarstwach domowych (w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej);
  2. MŚP, w tym producenci rolni będący osobą fizyczną, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności;
  3. jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek (w tym samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe i spółki komunalne), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
  4. wskazane w projekcie podmioty użyteczności publicznej prowadzące m.in. działalność zdrowotną, edukacyjną, kulturalną i społeczną, w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby udzielania wskazanych w projekcie świadczeń / podstawowej działalności / działalności niegospodarczej (w zależności od pomiotu).

Z kolei z upustu będą mogli skorzystać MŚP, których poziom zużycia energii elektrycznej w okresie 1 stycznia 2023 r.–31 grudnia 2023 r. wnosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia z okresu 1 stycznia 2018 r.–31 grudnia 2022 r.

(…)

Pełna treść Alertu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane