Legal Alert | Planowane zwiększenie limitów pomocy de minimis

Komisja Europejska zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis.

W porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami przewiduje się zwiększenie maksymalnej kwoty pomocy de minimis, która może być udzielona jednemu przedsiębiorstwu (na poziomie grupy w rozumieniu rozporządzenia de minimis) przez państwo członkowskie w okresie trzech lat podatkowych.

Limit

Aktualnie Projektowane zmiany

Ogólny

200 000 €

275 000 €

Drogowy transport towarów 100 000 €

137 500 €

 

Planuje się także zwiększenie maksymalnej wysokości pożyczek i maksymalnych kwot gwarantowanych w ramach pomocy.

Aktualnie Projektowane zmiany

Pożyczka

1 000 000 € w okresie 5 lat
albo
500 000 w okresie 10 lat
1 375 000 € w okresie 5 lat
albo
687 500 € w okresie 10 lat

Pożyczka – drogowy transport towarów

500 000 € w okresie 5 lat
albo
250 000 € w okresie 10 lat

687 500 € w okresie 5 lat
albo
343 750 € w okresie 10 lat

Gwarancja

1 500 000 € – gwarancja 5-letnia
albo
750 000 € – gwarancja 10-letnia

2 062 500 € – gwarancja 5-letnia
albo
1 031 250 € – gwarancja 10-letnia

Gwarancja – drogowy transport towarów 750 000 € – gwarancja 5-letnia
albo
375 000 € – gwarancja 10-letnia

1 031 250 € – gwarancja 5-letnia
albo
515 625 € – gwarancja 10-letnia

 

Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące pomocy de minimis wygasną 31 grudnia 2023 r. Nowe przepisy powinny wejść w życie od 2024 r.

Zaprezentowane zmiany nie muszą być jednak ostateczne. Wraz z opublikowaniem projektu rozpoczęto bowiem konsultacje publiczne. Zainteresowani mogą składać swoje uwagi do 10 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Pełna treść Raportu jest dostępna w wersji PDF

Powiązane